(TechCom) - FORTATECH® FIBRE / FORTATECH AG">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

FORTATECH® FIBRE / FORTATECH AG

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

BETONVERSTERKING : KUNSTSTOFVEZELS (POLYPROPYLEEN - PP).
FORTATECH AG
Gübsenstrasse 80
CH-9015 St. Gallen
Tel: 0041 713147474
E-mail: info@fortatech.com
Fax: 0041 713147491
Website: www.forta.ch
Type: PP