(TechCom) - ACTAN® / PUGH & CO INTERNATIONAL SA-NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

ACTAN® / PUGH & CO INTERNATIONAL SA-NV

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

BESCHERMINGSMIDDELEN V. METALEN TEGEN CORROSIE.
PUGH & CO INTERNATIONAL SA-NV
Louis Schmidtlaan 3 B 4
BE-1040 Bruxelles-Brussel
Tel: 02 7322777
E-mail: info@pugh.be
Fax: 02 7322233
Website: www.pugh.be
Type: GS