(TechCom) - DRIESMANS NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

DRIESMANS NV

Industrieweg 5
BE-3720 Kortessem
Tel: 011 371313
E-mail: info@nvdriesmans.be
Fax: 011 371332
Website: www.nvdriesmans.be
BE 0443.561.895
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
ZAND EN GRIND.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
GRIND, GEEL.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
STEENSLAG V. BAKSTEENPUIN.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
STEENSLAG V. PUINBETON.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
GESTABILISEERD ZAND.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
MAGERE (SCHRAAL) BETON.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
BETONCENTRALES.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED