(TechCom) - BETONS CONSTRUCTIONS ET MANUTENTION - B.C.M.A. SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BETONS CONSTRUCTIONS ET MANUTENTION - B.C.M.A. SA

Parc Industriel De Ghlin-Baudour ZONE E
BE-7331 Baudoir
Tel: 071 44.02.25
E-mail: bpmn_dir@betondc.com
Fax: 071 440250
Website: www.betondc.be
BE 0472.364.462
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
RIOOLBUIZEN V. GEWAPEND BETON.
BCMA / BETONS CONSTRUCTIONS ET MANUTENTION SA
Type: varied
RIOOLBUIZEN V. ONGEWAPEND BETON.
BCMA / BETONS CONSTRUCTIONS ET MANUTENTION SA
Type: varied
DRAINEERBUIZEN, GEPERFOREERD, V. BETON.
BCMA / BETONS CONSTRUCTIONS ET MANUTENTION SA
Type: varied