(TechCom) - CARLENS NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

CARLENS NV

Nieuwlandlaan 21
BE-3200 Aarschot
Tel: 016 617017
E-mail: info@carlenshout.be
Fax: 016 617027
Website: www.carlenshout.be
BE 0405.592.236
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
NAAR STERKTE GESORTEERD CONSTRUCTIEHOUT.
supplying
Type: aTg 93/1988 ATG
HOUTDRENKINGSSTATIONS.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: BASILIT PCx2 A2.1/T2 - aTg 81/S122 ATG