(TechCom) - ARMSTRONG METALLDECKEN AG">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

ARMSTRONG METALLDECKEN AG

Breitfeldstrasse 8
CH-9015 St-Gallen
Tel: +41 713136363
E-mail: gema@armstrong.com
Fax: +41 713136400
Website: www.gema.biz
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
PLAFONDS, VERLAAGD, V. STAAL (PLATEN, ROOSTERS EN/OF LAMELLEN).
GEMA® / ARMSTRONG METALLDECKEN AG
Type: R-C, R-H, R-L
PLAFONDS, VERLAAGD, MET LAMELLEN V. GECACHEERD STAAL.
GEMA® / ARMSTRONG METALLDECKEN AG
Type: varied