(TechCom) - ALTOR INDUSTRIE SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

ALTOR INDUSTRIE SA

Parc Industriel De Tabari
FR-B.P. 94 44194 Clisson Cedex
Tel: 0033 240361667
E-mail: gonzague.petit@altor-industrie.com
Fax: 0033 240361678
Website: www.altor-industrie.com
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
SANITAIRE CELLEN UITGERUST MET VERSCHEIDENE TOESTELLEN.
ALTOR / ALTOR INDUSTRIE SA
Type: - varied