(TechCom) - DAUSSAN GROUP">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

DAUSSAN GROUP

Route De Rombas 29-33
FR-57147 Woippy Cedex
Tel: 0033 387325280
E-mail: daussan@daussan.com
Fax: 0033 387320303
Website: www.daussan.com
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
BRANDWERENDE PLEISTERS VOOR BINNEN, TE SPUITEN.
DOSSALACK / DAUSSAN GROUP
Type: 250,350P,700
Type: 800
Type: GAINE
DOSSOLAN / DAUSSAN GROUP
Type: 1000,2000S,3000
BRANDWERENDE PLEISTERS, GELUIDSABSORBEREND, TE SPUITEN, O.B.V. MINERALE VEZELS.
DOSSOLAN / DAUSSAN GROUP
Type: THERMIQUE