Benor

Benor Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. In principe betreft het een Belgische norm, desgevallend aangevuld door een ander normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en het concrete gebruik ervan, zowel door overheden als particulieren. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken Belgische sector en de klanten ervan.

Het merk BENOR wordt beheerd door een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, de vereniging voor het beheer van het merk BENOR (www.benor.be). Deze bestaat uit alle belanghebbende partijen betrokken bij de producten en de diensten die onder het merk vallen.

De BENOR-licentie is steeds gebaseerd op een certificatie van producten of diensten. Dit betekent het volgende:

  • de fabrikant van het product of de dienstverlener waarborgt de doorlopende overeenstemming van zijn product of dienst op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole
  • een certificatie-instelling bevestigt op basis van een periodieke externe controle dat er voldoende vertrouwen is in de fabrikant of in de dienstverlener, d.w.z. deze waarborgt de conformiteit van zijn product.
De periodieke externe controle heeft tot doel om de betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan en om stalen te nemen teneinde proefcontroles uit te voeren.


BENOR

Lombardstraat 42
1000 Brussel
België

Tel. : +32 (0)2/511.65.95
Fax : +32 (0)2/514.18.75

info@benor.be
www.benor.be