De wijze van vraagstelling en adviesverlening

 • Mondeling advies

  De afdeling Technisch advies (ATA) organiseert reeds meerdere decennia een telefonische permanentie.
  Deze afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer : 02/716.42.11.

  De medewerkers van de ATA zijn zich terdege bewust van de tijdsdruk waarmee een vakman te kampen heeft; deze permanentie laat dan ook toe om zeer snel inlichtingen te geven aan de professionelen, die met een dringende vraag of bouwprobleem geconfronteerd worden en onvoldoende antwoorden vonden via de informatie die 24u/24u op onze website te raadplegen is.
  Elke dag opnieuw staan meerdere ingenieurs paraat om deze telefonische oproepen te beantwoorden en/of bezoekers in onze kantoren te ontvangen.

 • Schriftelijk advies

  Schriftelijke vragen kunnen ons op drie manieren overgemaakt worden :
  • per e-mail : via ons geëigend formulier: "aanvraag tot technisch advies"
  • per fax : 02/725.32.12
  • per brief :

   WTCB
   afdeling Technisch Advies
   Lozenberg 7
   1932 Sint-Stevens-Woluwe


  Op deze wijze kunnen principevragen op relatief korte termijn meer in detail worden beantwoord.

  De kwaliteit van het advies wordt mede beïnvloed door de zorg die besteed werd aan de formulering van de vraag.
  Het is dan ook van groot belang ons alle relevante technische inlichtingen (plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen, ...) te bezorgen.
  Dit laat ons toe om de meest efficiƫnte interventieweg te bepalen, en om de adviezen zo goed mogelijk af te stemmen op de ons voorgelegde problematiek.
  Tevens kan met deze aanpak beter afgewogen worden in welke gevallen een bouwplaatsbezoek opportuun of noodzakelijk is.

 • Bouwplaatsbezoek

  Plaatsbezoeken worden voorbehouden voor vragen, die nauwkeurig geformuleerd werden en waaruit blijkt dat vaststellingen en/of metingen ter plaatse vereist zijn alvorens er een omstandig advies verleend kan worden.
  Desgevallend bestaat de mogelijkheid om - op verzoek van een betrokken, uitvoerende aannemer of van een gerechtsdeskundige, aangesteld door de rechtbank - het probleem ter plaatse te onderzoeken.

  De ingenieurs van de afdeling Technisch advies beschikken over materieel om onder andere :
  • beperkte sonderingen te maken ten behoeve van vaststellingen of staalnames
  • het vochtgehalte van bouwmaterialen te bepalen
  • ogenblikkelijke en langdurige klimaatmetingen te verrichten
  • de vlakheid, de rechtlijnigheid, de verticaliteit, het peil, ... van uitvoeringen te controleren
  • indicatieve hechtsterkteproeven uit te voeren
  • kleurmetingen te verrichten
  • oriënterende geluidsmetingen uit te voeren
  • de mechanische karakteristieken van bouwelementen te beoordelen
  • luchtstromingen, luchtdrukverschillen en luchtlekken te detecteren
  • de breedte van scheuren te meten
  • elementaire scheikundige proeven uit te voeren.
  • ...

  Indien meer gespecialiseerde proeven aangewezen zijn, doet de ATA een beroep op de diverse laboratoria van ons proefstation in Limelette.

  Na een plaatsbezoek kan - tegen betaling en op uitdrukkelijke vraag van een betrokken, uitvoerende aannemer of gerechtsdeskundige - in een technisch verslag worden opgesteld.
  Een dergelijk verslag bevat de verkregen inlichtingen, een omschrijving van de probleemstelling, de ter plaatse gedane vaststellingen, een uitvoerige technische bespreking van de probleemstelling en suggesties omtrent een eventuele remedie of herstelling alsook een besluit.