softboard

Normen

EN 622-4 : Faserplatten - Anforderungen - Teil 4: Anforderungen an poröse Platten. 2009
  Enkel on-line beschikbaar
EN 622-4 : Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards. 2009
  Enkel on-line beschikbaar