muggengaas

Normen

EN 12216 : Abschl├╝sse - Terminologie, Benennungen und Definitionen. 2002
  Enkel on-line beschikbaar
EN 12216 : Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions. 2002
  Enkel on-line beschikbaar