binneninrichting

WTCB-Dossiers

Nr 2008/04.19Aanpasbare woningen. 2008
  Lechat (I.)
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Normen

EN 15197 : Holzwerkstoffe - Flachsspanplatten - Anforderungen. 2007
  Enkel on-line beschikbaar
EN 15197 : Wood-based panels - Flaxboards - Specifications. 2007
  Enkel on-line beschikbaar