houtwolmagnesia

Normen

EN 13168 :2012+A1: Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification. 2015
  Enkel on-line beschikbaar
EN 13168 :2012+A1: Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation. 2015
  Enkel on-line beschikbaar