vlasvezel

Normen

EN 15197 : Holzwerkstoffe - Flachsspanplatten - Anforderungen. 2007
  Enkel on-line beschikbaar
EN 15197 : Wood-based panels - Flaxboards - Specifications. 2007
  Enkel on-line beschikbaar