Innovatieforum ‘betonkernactivering’

Op donderdag 2 maart 2006, van 10u30 tot 13u00, zal tijdens de eerste professionele dag van het salon Batibouw een innovatieforum met betrekking tot het thema ‘betonkernactivering’ plaatsgrijpen. Dit forum kadert binnen de werkzaamheden van het project van Thematische Innovatiestimulering ‘Industrieel, flexibel en demontabel bouwen’ (kortweg aangeduid als de TIS ‘IFD’) en geniet de financiële steun van het IWT.

1 Het TIS-project ‘Industrieel, flexibel en demontabel bouwen

Dit TIS-project heeft tot doel om industriële aannemers en fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten – in synergie met ontwerpers en bouwheren – aan te moedigen en te ondersteunen bij hun innovatieve stappen om het concept IFD-bouwen om te zetten in de praktijk.

IFD-bouwen is een manier van werken waarbij de aspecten industrialisatie, flexibiliteit en demonteerbaarheid via een geïntegreerde benadering gezamenlijk een rol spelen. Dit concept is niet beperkt tot het fysieke gebouw alleen, maar heeft een weerslag op het gehele bouwproces en de bijbehorende organisatie.

De TIS ‘IFD’ besteedt vooral aandacht aan het thema ‘prefabricage in de betonsector’. De hoofddoelgroep wordt dan ook gevormd door de fabrikanten van geprefabriceerde betonelementen en de algemene ‘beton’-aannemers. Het project richt zich echter eveneens tot ontwerpers en bouwheren. Industrieel, flexibel en demontabel bouwen begint namelijk bij het uitwerken van een aangepast ontwerp. De fabrikanten en de plaatsers van gebouwinstallaties vormen op hun beurt een belangrijke nevendoelgroep. De technieken zijn immers verweven met de structurele gebouwelementen.

Bedrijven met innovatieve ideeën worden door dit TIS-project ondersteund bij de realisatie ervan. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op zogenaamde ‘beperkte technologische adviezen’ en op begeleiding bij de uitwerking van hun innovatieplannen en -projecten.

Daarnaast spitst de TIS ‘IFD’ een groot deel van zijn activiteiten toe op informatieverspreiding en netwerking. Dit gebeurt onder meer via werkgroepen of innovatieforums (zoals het in dit artikel besproken forum over betonkernactivering). Door vooruitstrevende, complementaire bedrijven met elkaar in contact te brengen, is het immers vaak mogelijk de weg te openen voor nieuwe ontwikkelingen.

2 Betonkernactivering

Betonkernactivering is een vrij recente techniek die in een aantal Europese landen (Nederland, Duitsland, Zwitserland, …) reeds zijn sporen verdiend heeft en nu ook in België langzaam maar zeker ingang vindt als gevolg van de verstrenging van de eisen op het gebied van energiezuinigheid en de kwaliteit van het binnenklimaat.

Het werkingsprincipe van betonkernactivering bestaat erin de bouwmassa zodanig te beïnvloeden (o.a. door een goede warmte-isolatie en flexibele zonneweringen) dat er een aangenaam binnenklimaat ontstaat, zelfs bij gebruik van lage-temperatuursystemen.

Het
Betonkernactivering
Afb. 1 Door het principe van betonkernactivering te combineren met geprefabriceerde betonproducten kan men de positie van het leidingsysteem bepalen van bij de productie.
voornaamste pluspunt van dit concept is dat men de voornoemde lage-temperatuursystemen kan combineren met duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen. Bovendien kan men er een aangename en constante binnentemperatuur mee verkrijgen door middel van stralingswarmte en/of koeling, zonder de hinderlijke tochtverschijnselen en de geluidsoverlast die veelvuldig voorkomen bij traditionele luchtbehandelingsinstallaties.

Door het principe van betonkernactivering samen toe te passen met geprefabriceerde betonproducten is het tevens mogelijk reeds van bij de productie de kwaliteit en de positie van het leidingsysteem te bepalen. Op deze manier kan men de hoogte ervan aanpassen volgens de vereisten van de ruimte, de oriëntering, … Zo zullen de buizen hoger geplaatst worden wanneer er vooral nood is aan verwarming, en lager wanneer de koelingsbehoeften primeren. De excentriciteit van het buizenregister bepaalt ook het vermogen en/of de accumulatiecapaciteit van het systeem.

Een ander belangrijk voordeel van deze innovatieve techniek is de toename van de flexibiliteit en de indelingsvrijheid van het gebouw, aangezien er veel minder radiatoren en luchtbehandelingsstoestellen aanwezig zijn. Bij de indeling van de kantoorruimten dient men laatstgenoemde installaties dan ook niet langer in aanmerking te nemen.

Het principe vertoont echter ook enkele nadelen : zo is de plaatsing van een verlaagd plafond uitgesloten en kunnen er moeilijk gaten geboord worden in de betonelementen ter bevestiging van de verlichtingsarmaturen, omdat men zodoende de leidingen in het vloerelement zou kunnen beschadigen.

3 Het innovatieforum ‘betonkernactivering’

Het
Nuttige informatie
Nuttige link
Voor meer informatie over het thema industrieel, flexibel en demontabel bouwen verwijzen we naar de volgende website : www.IFDbouwen.be

Contact
J. Van Dessel, S. Danschutter en J. Schietecat : info@bbri.be
innovatieforum ‘betonkernactivering’, dat zal plaatsgrijpen op donderdag 2 maart 2006, de eerste professionele dag van het salon Batibouw, is een initiatief van de TIS ‘IFD’, uitgevoerd in samenwerking met de FEBE, het WTCB en de K.U.Leuven en met de financiële steun van het IWT.

In de loop van dit forum zal het thema ‘betonkernactivering’ toegelicht worden aan de hand van een aantal korte presentaties. Zo zal de Heer Peter Centen van het studiebureau NATHAN, specialist op het gebied van thermoactieve bouwdeelsystemen, nadere uitleg geven over de theoretische aspecten van dit principe. De Heer Toon Van Reeth van het De Nayer Instituut zal op zijn beurt het THERMAC-onderzoeksproject, dat toegespitst is op thermisch actieve gebouwen, in de schijnwerpers stellen.

Verder zullen ook een aantal Belgische producenten van geprefabriceerde betonelementen, die recentelijk overgegaan zijn tot de implementering van deze innovatieve techniek van de gelegenheid gebruik maken om hun nieuwe productgamma voor te stellen.

Tijdens de ‘walking lunch’ die hierop zal volgen, kunnen de aanwezige bouwprofessionelen een aantal nieuwe ideeën opdoen en contacten leggen met andere geïnteresseerde bedrijven.

Programma
10u30ontvangst
10u45inleiding ‘IFD- bouwen en innovatieontwikkeling’ – WTCB
10u50voorstelling van het THERMAC-project – Toon Van Reeth, De Nayer Instituut
11u00toelichting bij het thema ‘thermoactieve bouwdeelsystemen’ – Peter Centen, studiebureau NATHAN
11u30presentatie van het product ‘AIRDECK’ – Ewald Houben, MARMORITH
11u40voorstelling van het product ‘CLIMADECK’ – Raf Poppe, ECHO
11u50 - 13u00walking lunch
Waar
Salon Batibouw, Heizel, Paleis 5, VIP-zaal

Salon Batibouw, Heizel, Paleis 5, VIP-zaal
Wanneer
Donderdag 2 maart 2006, van 10u30 tot 13u00
Doelgroep
Alle bouwprofessionelen (architecten, aannemers, studiebureaus, …)
Taal van de voordrachten
Nederlands


Auteur : J. Van Dessel, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium ‘Duurzame Ontwikkeling’, WTCB