Europees Thematisch Netwerk : COST ACTION E29

“Innovative timber and composite elements/components for buildings”

De afkorting COST staat voor European Cooperation in Science and Technology. Het is een netwerk dat het onderzoek en de samenwerking tussen verschillende Europese landen wil ondersteunen en is een van de langst lopende informatie-uitwisselingsprojecten van Europa. COST werd opgericht in 1971 en verenigt onderzoeksteams uit verschillende landen, die werken rond specifieke onderwerpen. Dit gebeurt door netwerking, conferenties, uitwisseling van wetenschappelijke informatie en publicaties.

In dit kader verleent het WTCB, samen met het TCHN, zijn medewerking aan het Europese programma COST ACTION E29 Innovative timber and composite elements/components for buildings. Dit project verenigt experts uit 18 Europese landen die samenwerken om de ontwikkeling van innoverende samengestelde bouwelementen en bouwcomponenten op basis van hout te coördineren en aan te moedigen. Het doel is om het gebruik ervan te promoten door te werken rond thema's zoals :
 • hun ontwerp, vervaardiging en uitvoering
 • hun brandveiligheid
 • hun akoestische en thermische prestaties
 • hun ecologische prestaties en duurzaamheid.
COST ACTION E29 streeft naar de verbetering van de vervaardiging, het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van deze innoverende samengestelde houten bouwelementen of bouwcomponenten. Hiertoe zal het een stand van zaken opstellen omtrent de volgende onderwerpen :
 • het gebruik en de vervaardiging van innoverende samengestelde houten bouwelementen of bouwcomponenten
 • de verschillende constructietechnieken
 • het ontwerp en de verbetering van bestaande bouwwerken
 • de relevante regelgeving en normen.
Daarnaast wil het netwerk zijn steentje bijdragen tot :
 • de ontwikkeling van nieuwe brandwerende technieken of andere veiligheidsmaatregelen
 • de verbetering van de akoestische en thermische eigenschappen van innoverende houtconstructies
 • de vermindering van de milieu-impact van productieprocessen en de verhoogde recycleerbaarheid van samengestelde houten bouwelementen.
Verder zullen er verschillende seminaries georganiseerd worden waarop de stand van zaken en de toekomst van de innoverende technologieën uit de houtbouwsector zullen besproken worden. Deze zullen in november 2006 afgesloten worden door een internationaal congres. Deze seminaries zullen een of twee keer per jaar plaatsvinden om de uitwisseling van onderzoeksresultaten te vergemakkelijken, om een forum aan te reiken voor fabrikanten en ontwerpers van innoverende producten en om de verdere ontwikkeling van producten met een meerwaarde voor de volledige bouwsector aan te moedigen. Er zal ook een workshop plaatsvinden, die dieper zal ingaan op de verschillende Europese certificatieprocedures (zoals de CE-markering) voor innoverende houtbouwproducten. Deze workshop met betrekking tot de evaluatie van de technische conformiteit moet de industriëlen helpen bij het promoten van hun innoverende producten en technieken. Daarnaast zal de technische documentatie die voortkomt uit de seminaries en het afsluitende congres ter beschikking gesteld worden van alle geïnteresseerden. Deze publicaties zullen in heel Europa verspreid worden, zodanig dat de bevindingen en de resultaten van het onderzoek zo wijd mogelijk verspreid raken en dienst kunnen doen als richtlijnen en referentieliteratuur voor ontwerpers, architecten en ingenieurs.

De traditionele bouwsystemen, zoals houtmassiefbouw, houtskeletbouw en paal- en balkbouw, worden steeds vaker vervangen door alternatieve en innoverende bouwmethoden. Deze laatste omvatten geprefabriceerde componenten, zware composiete elementen en ook zogenaamde 'engineered wood'-producten. Op dit ogenblik verschijnen er vooral nieuwe houten plaatmaterialen op de markt, vaak in combinatie met andere bouwmaterialen . Het project evalueert daarom alle samengestelde bouwsystemen die :
 • minstens bestaan uit twee elementen (waarvan een opgebouwd is uit hout)
 • geproduceerd worden via een innoverend vervaardigingsproces
 • kunnen gebruikt worden in vloeren, muren, daken of andere structurele componenten in residentiële, commerciële of industriële gebouwen.
Dit vier jaar durende project heeft het grotere gebruik van kostenbesparende en milieuvriendelijke houtbouwtechnieken in woningen voor ogen. Op korte termijn zal het daarom de toepassing van innoverende technieken aanmoedigen, het huidige onderzoek verder uitbreiden en de lopende activiteiten en studies coördineren. Op lange termijn moet de verzamelde informatie het vertrouwen in hout en samengestelde houtproducten als veilige, milieuvriendelijke en performante constructiematerialen vergroten. Dit moet leiden tot de verbetering van de competitiviteit van de houtbouwsector en tot de verdere technologische ontwikkeling in het algemeen. Daarnaast zal de informatie-uitwisseling tussen de Europese landen zorgen voor wijzigingen en verbeteringen in de huidige nationale bouwregelgeving, wat alle sectoren uit de houtbouwindustrie ten goede zal komen. Het uiteindelijke doel is het vertrouwen in en de kennis over de nieuwe houtbouwtechnologieën- en producten te vergroten in heel Europa.

Voor meer informatie over dit thematische netwerk en over de stand van zaken van de seminaries en publicaties kan men terecht op de volgende website :
www.enmadera.info/cost/E29.

Men kan ook contact opnemen met de Belgische vertegenwoordigers in het Management Comité van COST Action E29 :

ir.-arch. Filip Dobbels
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
Avenue Pierre Holoffe 21
1342 Limelette
België
Tel. : 02/655.77.11
Fax : 02/653.07.29
e-mail : filip.dobbels@bbri.be

ir. Patrick Vanden Bossche
Technisch Centrum voor de Houtnijverheid (TCHN)
Hof ter Vleestdreef 3
1070 Brussel
Tel.: 02/558.15.50
Fax : 02/558.15.89
e-mail : patrick.vandenbossche@ctib-tchn.be
www.ctib-tchn.be