Internet

WTCB-Publicaties online

WTCB-Publicaties online
 • Alle nog geldende Technische Voorlichtingen (vanaf TV 184) en artikels uit WTCB-Tijdschrift, verschenen sinds januari 1992.
 • Alle totnogtoe verschenen WTCB-Dossiers en Infofiches.
 • Alle totnogtoe verschenen WTCB-Digests (1993).
 • De recentste WTCB-Rapporten en publicaties buiten reeks.
Elke nieuwe WTCB-publicatie die vanaf heden verschijnt, zal onmiddellijk kunnen geraadpleegd worden via onze website. De informatie is dus zeer snel beschikbaar en kan bovendien op verschillende manieren opgevraagd worden (per rubriek, per trefwoord, per publicatiereeks, per titel of door middel van een "fulltext search" (doorheen de volledige tekst).

Om de documenten (in PDF-formaat) te bekijken, dient u enkel te beschikken over het programma Adobe Reader (minimum versie 7).

Jaarabonnement

Doelgroep Prijs (incl. BTW)
Bouwondernemingen Gratis (*)
Andere bouwprofessionelen - Onderwijs - Administraties 151,25 EUR/jaar (**)
Particulieren - Buitenland

(*) Om gratis toegang te krijgen tot de WTCB-publicaties op het Internet hebben de aannemers een persoonlijke gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord gekregen.

Aanvraagformulier ter herinnering van mijn gebruikersnaam en/of paswoordIndien nodig, kunnen zij deze gegevens opnieuw ontvangen, na schriftelijke aanvraag.
Download het 'Aanvraagformulier ter herinnering van mijn gebruikersnaam en/of paswoord'

(**) Permanente toegang gedurende één jaar. Voorafgaande registratie via de WTCB-website is noodzakelijk. Behoudens (schriftelijk) tegenbericht 2 maanden vóór het einde van de overeenkomst, worden abonnementen elk jaar automatisch hernieuwd op de dag waarop het abonnement initieel aanving.
Indien het nummer van een jaarlijkse bestelbon vermeld moet worden op het factuur, dient dit nummer doorgegeven te worden vóór eind februari van het desbetreffende jaar. Na deze datum zal er € 25 (excl. BTW) aangerekend worden als extra administratieve kost.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u contact opnemen met :

WTCB - Dienst Publicaties
Lozenberg 7
B-1932 ST-STEVENS-WOLUWE
Tel. : 02/529.81.00 (van 8u30 tot 12u00)
Fax : 02/529.81.10
publ@bbri.be

WTCB-Publicaties online + NBN-normen (update januari 2015)

WTCB-Publicaties online

WTCB-Publicaties online
 • Alle nog geldende Technische Voorlichtingen (vanaf TV 184) en artikels uit WTCB-Tijdschrift, verschenen sinds januari 1992.
 • Alle totnogtoe verschenen WTCB-Dossiers en Infofiches.
 • Alle totnogtoe verschenen WTCB-Digests (1993).
 • De recentste WTCB-Rapporten en publicaties buiten reeks.
Elke nieuwe WTCB-publicatie die vanaf heden verschijnt, zal onmiddellijk kunnen geraadpleegd worden via onze website. De informatie is dus zeer snel beschikbaar en kan bovendien op verschillende manieren opgevraagd worden (per rubriek, per trefwoord, per publicatiereeks, per titel of door middel van een "fulltext search" (doorheen de volledige tekst).

NBN-normen online

NBN

Het Centrum heeft een overeenkomst gesloten met het Bureau voor Normalisatie (NBN) om een selectie van meer dan 1200 bouwnormen online ter beschikking te stellen. Sinds 1 januari 2015 zijn de toegangsvoorwaarden voor dit abonnement verstrengd. Enkel de beroepscategorieën in onderstaande tabel hebben nog recht op het abonnement ‘WTCB-publicaties en NBN-normen’. We willen u er echter wel op wijzen dat deze bevoorrechte toegang onderworpen is aan enkele bijzondere gebruiksvoorwaarden en auteursrechten. Zie Individuele gebruikerslicentie voor NBN-normen.

Om de documenten (in PDF-formaat) te bekijken, dient u enkel te beschikken over het programma Adobe Reader (minimum versie 7).

Jaarabonnement

Doelgroep Prijs (incl. BTW)
Bouwondernemingen (leden van het WTCB) Gratis (*)
 • Bouwnijverheid (NACEBE-codes 41 tot 43)
 • Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (NACEBE-codes 69 tot 75) met uitzondering van studieburelen (NACEBE-code 71.121)
 • Exploitatie van en handel in onroerend goed (NACEBE-code 68)
 • Vzw
215,38 EUR/jaar (**)
(*) Om gratis toegang te krijgen tot de WTCB-publicaties op het Internet hebben de aannemers een persoonlijke gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord gekregen. Indien nodig, kunnen zij deze gegevens opnieuw ontvangen, na schriftelijke aanvraag. Download het 'Aanvraagformulier ter herinnering van mijn gebruikersnaam en/of paswoord'

(**) Permanente toegang gedurende één jaar. Voorafgaande registratie via de WTCB-website is noodzakelijk. Behoudens (schriftelijk) tegenbericht 2 maanden vóór het einde van de overeenkomst, worden abonnementen elk jaar automatisch hernieuwd op de dag waarop het abonnement initieel aanving.
Indien het nummer van een jaarlijkse bestelbon vermeld moet worden op het factuur, dient dit nummer doorgegeven te worden vóór eind februari van het desbetreffende jaar. Na deze datum zal er € 25 (excl. BTW) aangerekend worden als extra administratieve kost.

Bouwprofessionelen met een abonnement ‘WTCB-publicaties + NBN-Normen’ in 2014 hebben eind 2014 een brief ontvangen met de nieuwe toegangsvoorwaarden. Het NBN biedt ook verschillende abonnementsformules aan voor raadpleging van normen. Meer informatie op www.nbn.be.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u contact opnemen met :

WTCB - Dienst Publicaties
Lozenberg 7
B-1932 ST-STEVENS-WOLUWE
Tel. : 02/529.81.00 (van 8u30 tot 12u00)
Fax : 02/529.81.10
publ@bbri.be
Individuele gebruikerslicentie voor NBN-normen
BBRI NBN

Individuele gebruikerslicentie voor gebruik van NBN-normen

De gebruiker gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Definities

a. De nominatieve gebruiker

De gebruiker is een fysisch persoon die zich akkoord heeft verklaard met deze overeenkomst. De rechten van de gebruiker zijn tijdens de duur van de gebruikerslicentie niet overdraagbaar aan derden. Dit betekent dat er gedurende de geldigheid van de gebruikerslicentie slechts één fysische persoon de gebruiksrechten kan uitoefenen.

Om in aanmerking te komen als nominatieve gebruiker dient men te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • de gebruiker dient in België te wonen;
 • indien men tewerk gesteld is in een onderneming, dient de zetel van deze onderneming in België te zijn.

b. Duur van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie gaat van start op het moment dat de gebruiker zijn aanvraag heeft ingediend en zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden, vermeld in deze gebruikerslicentie.

Het recht om normen te downloaden eindigt op 31 december van het jaar van ondertekening van de overeenkomst. De eventuele verlenging van de duur wordt geregeld conform Artikel 8.

Het recht om de aldus bekomen normen voor eigen gebruik aan te wenden eindigt 12 maanden na de start van de gebruikerslicentie.

Toelichting :

Abonnement vangt aan op 1 januari :

 • men kan downloaden tot 31 december;
 • na 31 december is het consulteren van de documenten, die werden gedownload, enkel toegestaan indien de gebruikerslicentie is verlengd.

Abonnement vangt aan op 15 oktober :

 • men kan downloaden tot 31 december indien geen verlenging van gebruikerslicentie (artikel 8);
 • de documenten, die werden gedownload, kunnen geconsulteerd worden tot 14 oktober van het jaar nadien.

c. Downloaden van normen

De gebruiker heeft het recht om alle normen, die in het kader van deze gebruikerslicentie op de WTCB-website beschikbaar zijn, te downloaden en te bewaren op zijn eigen PC. Het plaatsen van de documenten op een centrale server, die toegankelijk is door derden, is niet toegestaan. Minstens 1000 (en maximaal 1200) normen zullen door het WTCB ter beschikking worden gesteld.

d. Eigen gebruik

De gebruiker heeft enkel het recht om de documenten, die werden gedownload, te consulteren voor eigen gebruik. De documenten mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

Artikel 2. Onderwerp van de gebruikerslicentie

Deze gebruikerslicentie geeft de nominatievegebruiker het recht om voor de duur van de gebruikerslicentie de normen, die ter beschikking gesteld worden op de website van het WTCB, te downloaden voor eigengebruik.

Het WTCB treedt hierbij uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van verlener van een gebruikerslicentie op de normen en heeft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de normen, omvat door de gebruikerslicentie.

Artikel 3. Voorwaarden en kostprijs van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie is uitsluitend te bekomen voor personen die al over een paswoord voor toegang tot de WTCB-publicaties beschikken. De meerkost voor het bekomen van de gebruikerslicentie voor de NBN-normen, en dit voor de duur van de gebruikerslicentie zoals vermeld in Artikel 1.b, is gelijk aan 50 € (excl. BTW).

Het WTCB heeft het recht om, mits motivering, een aanvraag voor gebruikerslicentie te weigeren. Tevens heeft het WTCB het recht om jaarlijks de prijzen aan te passen. De eventuele prijsverhoging zal ten laatste 2 maanden voorafgaand aan de prijsverhoging worden bekendgemaakt.

Artikel 4. Overname van teksten

Het NBN blijft de rechtsgeldige eigenaar van de ter beschikking gestelde normen. Het is in het kader van deze gebruikerslicentie bijgevolg niet toegestaan om delen uit de normen (teksten noch figuren) over te nemen in andere documenten, tenzij er een schriftelijk akkoord is vanwege het NBN.

Artikel 5. Verdeling van documenten

De gebruiker gaat expliciet akkoord om de bekomen informatie op geen enkele wijze over te dragen naar derden. Hij is hoofdelijk verantwoordelijk voor de eventuele schade die kan ontstaan door overdracht van de normen aan derden.

Artikel 6. Maatregelen bij niet-naleving van de voorwaarden

Het niet-naleven van deze voorwaarden (bvb. de normen ter beschikking stellen aan derden) kan de intrekking van het abonnement tot gevolg hebben.

Bovendien kan van de nominatieve gebruiker een forfaitaire schadevergoeding worden geëist die gelijk is aan 5 keer de officiële verkoopprijs van het NBN van de normteksten die onrechtmatig zijn gebruikt.

Artikel 7. Garantie van de dienstverlening

Indien de dienstverlening op bepaalde ogenblikken niet beschikbaar is (bvb. website tijdelijk niet operationeel), kan het WTCB niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade t.g.v. het niet-beschikbaar-zijn van de normen.

Artikel 8. Verlenging van de gebruikerslicentie

Tenzij de gebruiker ten laatste op 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per mail aan het WTCB meedeelt dat hij de gebruikerslicentie niet wil verlengen, zal de gebruikerslicentie automatisch voor 1 jaar worden verlengd.

Artikel 9. Toegang tot nieuwe normen en actualisatie van bestaande normen

In principe zal er elk jaar een aantal normen worden vervangen door andere normen en zullen er ook nieuwe normen worden toegevoegd. Via de WTCB-website zal de gebruiker informatie kunnen bekomen over de beschikbare normen.

In geval er een herziening, addendum of corrigendum is van een door het WTCB verdeelde norm, is voorzien dat het NBN deze nieuwe documenten aan het WTCB bezorgt binnen de 30 kalenderdagen na terbeschikkingstelling op de NBN-website. Het WTCB zal binnen de 20 kalenderdagen deze nieuwe documenten ter beschikking stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het WTCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebruik dat de licentienemer wenst te maken van de normen die in het kader van deze overeenkomst worden verdeeld.

Indien het WTCB de door het NBN aan WTCB bezorgde herzieningen, addenda of corrigenda van in de lijst opgenomen normen niet binnen de 20 kalenderdagen in de databank opneemt en er hierdoor een schade is ontstaan, is de aansprakelijkheid van het WTCB in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kostprijs van de gebruikerslicentie, zoals opgenomen in Artikel 3.

Artikel 11. Taal van de normen

De meeste Europese normen zijn enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Indien een Nederlandse versie niet beschikbaar is, zal de Franse en/of Engelse versie worden aangeboden.

Artikel 12. Privacy

Het WTCB zamelt persoonsgegevens in, in het kader van de promotie van de normen. Overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen de betrokkenen hun gegevens verifiëren en eventueel corrigeren. Zij nemen daartoe contact op met het WTCB, directie Informatie.

Artikel 13. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd.