Nuttige informatie
Nuttige links
Meer uitleg over de EN ISO-normen en hun inhoud is beschikbaar op de sites www.normen.be en www.iso.ch

Akoestische normalisatie 2005/04.07

De Europese eenmaking heeft tot gevolg dat men tracht te komen tot een grotere uniformiteit op het vlak van de akoestische normalisatie. Het gebruik van deze uniforme criteria is echter nog niet algemeen.
Elk Europees land beschikt tegenwoordig over specifieke nationale akoestische meetmethoden en eisen. Daarnaast hebben tal van internationale normen omwille van de Europese socio-economische en politieke ontwikkelingen een Europees statuut (EN ISO-normen) gekregen. De nationale en Europese normen met betrekking tot de akoestische meetmethoden bestaan dus naast elkaar. Op termijn zouden alle nationale meetnormen moeten vervangen worden door hun Europese tegenhanger.

1. Types akoestische normen

Men kan de volgende types akoestische normen onderscheiden :
  • normen met betrekking tot eisen : deze eisen worden uitgedrukt door Europese grootheden (zoals de eengetalsaanduidingen). De waarden die aan deze grootheden toegekend worden, liggen vast in de nationale normen of wetten, maar zullen op termijn waarschijnlijk op Europees niveau gelijkgeschakeld worden
  • normen met betrekking tot eengetalsaanduidingen : deze criteria zijn gedefinieerd in de Europese normenreeks EN ISO 717 (delen 1 en 2) en worden onder meer gebruikt voor de opstelling van de eisen. Een eengetalsaanduiding vormt als het ware een soort 'akoestisch gemiddelde' van een meetspectrum en wordt bepaald door de vergelijking van de opgemeten curve met een referentiecurve
  • normen met betrekking tot meetmethoden : het betreft hier een aantal Europese EN ISO-normen (o.a. de normenreeksen EN ISO 140-x en EN ISO 10848), die definiëren en specificeren hoe een gegeven grootheid moet gemeten worden in het laboratorium of in situ en die de huidige nationale meetmethoden moeten vervangen
  • normen met betrekking tot rekenmethoden : deze Europese normen (o.a. de normenreeks EN 12354-x) geven aan hoe men een bepaalde grootheid kan berekenen, zonder deze intrinsiek te meten. Het gaat dus eigenlijk om rekenregels waarmee het mogelijk is deze grootheden te voorspellen.

2. Normen gebruikt in België

Zoals blijkt uit het voorgaande overzicht, vormen de eisen een nationale aangelegenheid. In ons land zijn deze opgenomen in de Belgische norm NBN S 01-400. Laatstgenoemde dateert van 1977, maar wordt momenteel herzien. In de nieuwe versie van deze norm zal gebruik gemaakt worden van de Europese grootheden, gekoppeld aan de nationale waarden. De in ons land toegepaste meetmethoden zijn gedefinieerd op Europees niveau. Het betreft hier dus EN ISO-normen, aangevuld met een prefix (bv. NBN EN ISO 140-3). In een langer artikel uit de WTCB-Dossiers nr. 4/2005 komen we hier uitgebreid op terug.

M. Blasco, arch. & ir., projectleider, afdeling 'Akoestiek', WTCB