Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen 2005/02.02

Het voorkomen van ongevallen, ook in de privésfeer, is een van de gezondheidsdoelstellingen van de overheid. Veilig ontworpen gebouwen kunnen hiertoe een belangrijke bijdrage leveren en zijn bovendien vaak ook toegankelijker en comfortabeler.

1. Mogelijke oorzaken van ongevallen

Ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding vormen in Europa de voornaamste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit.

Volgens het OIVO kan het ontstaan van ongevallen thuis toegeschreven worden aan de volgende oorzaken :
  • persoonsgebonden factoren : vooral ouderen en kinderen vormen een kwetsbare groep
  • locatiegebonden factoren : het huis wordt vaak - ten onrechte - beschouwd als een veilige plaats
  • productgebonden factoren : binnenshuis treft men verschillende producten en voorwerpen aan die aanleiding kunnen geven tot verwondingen.

2. Verbetering van de veiligheid en de toegankelijkheid

Nuttige informatie
Contact
J. Desmyter en S. Danschutter (info@bbri.be).

De veiligheid en de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving kunnen op diverse manieren verbeterd worden :
  • het is aanbevolen een stroeve vloerafwerking te kiezen en slipvaste schoenen te dragen (zie ook WTCB-Tijdschrift 4/2002)
  • om het gevaar voor struikelen over de vloer te beperken, dient men voldoende aandacht te besteden aan de plaatsing (zo min mogelijk hoogteverschillen tussen de afzonderlijke vloerelementen) en het onderhoud ervan
  • niveauverschillen op eenzelfde verdieping worden best zoveel mogelijk vermeden
  • het voorzien van een aangepaste verlichting is een noodzakelijke voorwaarde om de goede zichtbaarheid in een ruimte te waarborgen (zie ook WTCB-Tijdschrift 3/2003)
  • hoogteverschillen en andere obstakels moeten aangegeven worden door het gebruik van duidelijke signalisatie en contrast,
S. Danschutter, ir.-arch., onderzoeker, laboratorium 'Duurzame ontwikkeling', WTCB
J. Desmyter, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB