WTCB-Contact nr. 55 (3-2017)

pdf WTCB-Contact nr. 55 (3-2017)

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Gevelmetselwerk uit baksteen: de voegdikte afstemmen op de materiaaltoleranties

Het gebruik van dunne voegen in gevelmetselwerk uit baksteen wint de laatste jaren aan populariteit en dit, zowel bij bakstenen met strakke vormen als bij minder regelmatige bakstenen. Om het beoogde eindresultaat te bekomen, moeten de gebruikte materialen goed op elkaar afgestemd worden en dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het gewenste uitzicht.
Lees meer

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

Bij vloeistofdichte betonconstructies wordt men regelmatig geconfronteerd met schadegevallen zoals scheuren en waterinfiltraties. Deze brengen niet alleen een aantal technische vragen met zich mee over de toelaatbaarheid van dergelijke gebreken, maar ook over de wapeningshoeveelheden en de gemaakte materiaalkeuzes voor de voegen. Om hieromtrent duidelijkheid te scheppen, werd er hieraan recentelijk een onderzoek gewijd. In dit artikel gaan we dieper in op de uitvoering van de hernemingsvoegen en de krimpvoegen.
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Een rekentool voor de verankeringen van fotovoltaïsche panelen op hellende daken

Om te vermijden dat op hellende daken geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen zouden loskomen, dient men niet alleen bepaalde uitvoeringsregels uit een te verschijnen TV over de montage van zonnepanelen op hellende daken te respecteren, maar moet men ook de verankeringen ervan in de dakconstructie correct dimensioneren. Dit artikel gaat dieper in op deze dimensionering evenals op de door het WTCB ontwikkelde rekentool.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Verbetering van de helling bij de renovatie van een plat dak

Aannemers van dichtingswerken worden niet zelden geconfronteerd met onregelmatige cementgebonden dakvloeren: niveauverschillen tussen geprefabriceerde TT-elementen, onvoldoende cohesie van de afschotlagen, oneffenheden, een globaal of lokaal ontoereikende helling ... Hoe moet men deze onregelmatigheden aanpakken, die voornamelijk tijdens renovatiewerken vastgesteld worden? Dit artikel bespreekt de manieren waarop de helling verbeterd kan worden.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Verduurzaming van constructiehout: een absolute noodzaak!

In onze contreien wordt er voor de structuurelementen (skelet, timmerwerk) voornamelijk gebruikgemaakt van naaldhout (vuren, douglas, grenen ...). Deze houtsoorten beschikken echter niet over een toereikende natuurlijke duurzaamheid ten opzichte van biologische agentia, zoals insecten en zwammen.
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing

Hoewel de allereerste toepassingen van bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) in België reeds dateren van de jaren zeventig, kent deze techniek vooral sinds de eeuwwisseling een groeiend succes. Daar waar in de eerste ETICS amper een vijftal centimeter isolatie geplaatst werd, zijn isolatiediktes van 20 tot 30 centimeter tegenwoordig geen uitzondering meer. Bijgevolg dringt de vraag naar de renovatie van deze eerste systemen zich zowel om esthetische als om energetische redenen onvermijdelijk op. Een van de mogelijkheden is om op het reeds bestaande ETICS een nieuw ETICS aan te brengen (‘ETICS op ETICS’, zie afbeelding 1). In dit artikel worden de voordelen van deze techniek besproken en worden enkele aandachtspunten bij de plaatsing van het nieuwe systeem aangehaald.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Oplossingen om niveauverschillen tussen tegels te vermijden

Hoogteverschillen tussen tegels vormen wel vaker een punt van discussie op de bouwplaats. Om deze verschillen zo klein mogelijk te houden, kunnen tegelzetters bij de plaatsing teruggrijpen naar nivelleersystemen. Dit artikel geeft een beschrijving van deze uitvoeringsaccessoires en gaat dieper in op de toepassing ervan.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

De applicatie van harsgebonden vloeren op niet-industriële ondergronden

Harsgebonden vloeren worden in industriële gebouwen doorgaans toegepast op een betonnen ondergrond. De laatste decennia is dit type vloerbekleding echter ook aan een sterke opmars bezig in woon-, kantoor-, bijeenkomst- en handelsruimten. Dit impliceert evenwel dat de uitvoerder geconfronteerd kan worden met andere types ondergronden.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Afzettingen en corrosie in verwarmingsinstallaties vermijden: een noodzaak!

Hoewel de moderne centraleverwarmingsketels veel efficiënter en compacter zijn, vereisen zij – meer dan vroeger – een zo zuiver mogelijk warmtetransportmiddel (bv. water), om afzettingen in de warmtewisselaar van de ketel te vermijden. Hiertoe moeten specifieke richtlijnen opgevolgd worden die een herziening van de vroegere WTCB-aanbevelingen (zie de WTCB-Tijdschriften 1997/3 en 1997/4 en de WTCB-Dossiers 2012/2.13) noodzakelijk maakten. De belangrijkste van deze herziene richtlijnen worden in dit artikel kort toegelicht. Een toekomstige publicatie zal alle aanbevelingen in meer detail bespreken.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering

Afvalwaterinstallaties in gebouwen moeten zo ontworpen worden dat de afvoer van het afvalwater probleemloos kan verlopen. Er kunnen zich echter – in de meeste gevallen ten gevolge van zware regenbuien – problemen voordoen in de openbare riolering, waar de ontwerper en de aannemer geen vat op hebben. Zo bestaat er een risico op terugstuwing vanuit de riolering waardoor bepaalde gebouwen kunnen overstromen. Dit artikel geeft enkele aanbevelingen om de gebouwen hiertegen te beschermen.
Lees meer

TC Hygrothermie

Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: detaillering

Om schade bij het isoleren langs de binnenzijde te vermijden, is het belangrijk om de bestaande situatie grondig te analyseren (zie de WTCB-Dossiers 2012/4.16). Vervolgens moet het isolatiesysteem oordeelkundig gekozen worden (zie de WTCB-Dossiers 2013/2.4). Ten slotte moeten de technische details en bouwknopen zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd worden. Dit artikel vat de voornaamste aandachtspunten en actuele standaardoplossingen voor de detaillering samen.
Lees meer

TC BIM & ICT

Stappenplan voor de implementatie van BIM

De implementatie van BIM in een bedrijf gebeurt niet van vandaag op morgen. Deze overstap dient geleidelijk aan te verlopen. Zodoende kan men gaandeweg de nodige ervaring opbouwen en bijsturen waar nodig. Dit artikel geeft een plan van aanpak om zowel grote als kleine bouwbedrijven hiermee op weg te helpen.
Lees meer

TC Beheer

Beoordeling van de projectprestaties met Earned Value Management

Hoewel vele bedrijven de voortgang van hun projecten beoordelen in functie van de tijd en de kosten toetsen aan de budgetten, geven deze aspecten afzonderlijk geen duidelijk beeld van de projectprestaties. De Earned Value Management-methode (EVM) kan hiervoor evenwel een oplossing bieden. Deze techniek maakt immers een analyse van de kosten in relatie tot de voortgang van het project en het verstrijken van de tijd.
Lees meer

Bijkomend artikel

Nieuwe mogelijkheden voor beton met gerecycleerde granulaten

Het gebruik van gerecycleerde betongranulaten in nieuw beton past als gegoten binnen het plaatje van de circulaire economie, waarbij afvalstoffen als nieuwe grondstoffen gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen. Een herziening van de Belgische betonnorm, de NBN B 15-001, speelt in op deze praktijk. Dit artikel bespreekt de desbetreffende aanpassingen en gaat dieper in op de mogelijkheden tot certificatie. De monografie over beton met gerecycleerde granulaten die momenteel in de maak is, wordt vervolgens kort toegelicht.
Lees meer