WTCB-Contact nr. 52 (4-2016)

pdf WTCB-Contact nr. 52 (4-2016)

Actualiteit - Evenementen

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet

Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 – een goede weerspiegeling van de werkprogramma’s – voor. Deze werkprogramma’s worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming – TC BIM & ICT

3D-printen en patrimonium

Ons gebouwenpatrimonium werd door de jaren heen verrijkt met talloze decoratieve, sculpturale toepassingen van natuursteen, pleisterwerk, keramiek en andere materialen. Het conserveren en restaureren van die pracht van weleer vormt een belangrijke uitdaging waarvoor de vakman vandaag de dag een beroep kan doen op een brede waaier van nieuwe technologieën. Dit artikel spitst zich toe op de techniek van het 3D-printen .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Innovatieve corrosiebescherming en -monitoring bij ondergronds bouwen

In België wordt er jaarlijks meer dan 80.000 ton staal verwerkt in diverse ondergrondse constructies. Dankzij een intelligent ontwerp en een grondige corrosiemonitoring zou dit staal echter efficiënter ingezet kunnen worden .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming – TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Bouwtoepassingen van materialen op basis van hennep

De ontwikkeling en optimalisatie van biobased bouwmaterialen (dat wil zeggen van plantaardige of dierlijke oorsprong) vloeit enerzijds voort uit het groeiende streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en anderzijds uit de tendens om plaatselijke hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Een aantal teams verricht hieromtrent al enkele jaren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Het WTCB heeft zich in het kader van het BCC-BAT-project (*) onder meer toegelegd op materialen op basis van hennep. Dit artikel bespreekt de toepassingen ervan in de bouwsector .
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Thermische isolatie van hellende daken: renovatiepremies, fiscale voordelen en rekentool

Dakwerkers zijn verplicht om de warmtedoorgangscoëfficiënten of U-waarden van de dakschilden aan hun klanten te bezorgen. Hiermee kunnen deze laatsten immers renovatiepremies en fiscale voordelen verkrijgen. Dit artikel gaat dieper in op de eisen en voorwaarden die bij het ter perse gaan van deze WTCB-Contact van kracht waren, om van deze voordelen te kunnen genieten .
Lees meer

TC Dichtingswerken

Opsporen van infiltraties bij platte daken

Het is niet altijd evident om de oorzaak van vochtproblemen bij platte daken te achterhalen. Aangezien men doorgaans door eliminatie te werk moet gaan, kan dit proces bovendien enige tijd in beslag nemen .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Degradatie van multiplex in daktoepassingen

De laatste tijd wordt de afdeling Technisch advies van het WTCB regelmatig gecontacteerd in verband met schadegevallen aan multiplexplaten in daktoepassingen (bv. het loskomen van de dakranden van een plat dak, schimmelontwikkeling aan de onderzijde van een luifel, degradatie van het draagvlak van een bakgoot …). Dergelijke schadegevallen zijn vaak te wijten aan een verkeerde materiaalkeuze of een afwijking van de prestaties van het aangeleverde plaatmateriaal ten opzichte van deze die door de fabrikant of de verdeler gedeclareerd werden in correlatie met de te verwachten vochtbelasting .
Lees meer

TC Glaswerken

Herziening van de norm over borstweringen

De norm NBN B 03-004 ‘Borstwering van gebouwen’, die in 2010 gepubliceerd werd ter vervanging van de STS 54 over borstweringen, ontving sinds zijn publicatie tal van commentaren van de bouwprofessionelen. Dit was te wijten aan het feit dat deze norm enkele onduidelijkheden en lacunes vertoonde die de toepassing ervan soms bemoeilijkten. Een herziening van de norm drong zich dus op. Deze is intussen afgewerkt en de publicatie ervan wordt in de loop van het eerste trimester van 2017 verwacht. Dit artikel bespreekt enkele belangrijke wijzigingen die in de herziening aangebracht werden en spitst zich toe op de toepassing ervan in buitenschrijnwerk .
Lees meer

In de kijker

De TV 244 gaat volledig digitaal

Om u op de hoogte te kunnen houden van de evoluties binnen het domein van de aansluitingsdetails bij platte daken, heeft het TC Dichtingswerken beslist om alleen nog de HTML-versie van de TV 244 beschikbaar te stellen. De papieren versie wordt niet langer verkocht en de pdf werd van de WTCB-website verwijderd .
Lees meer

TC Steen en marmer

Microscheurvorming door krimp in voegmortels

Dit artikel gaat dieper in op de zeer fijne, veelal nauwelijks met het blote oog waarneembare scheurtjes die optreden ter hoogte van de mortelvoegen en te wijten zijn aan de onvermijdelijke krimp van de mortel. Deze scheurtjes hebben voornamelijk een impact op het uitzicht van de betegeling. Hoewel deze krimp onvermijdelijk is bij cementgebonden samenstellingen, kunnen er een aantal aanbevelingen geformuleerd worden om de omvang van het fenomeen te beperken .
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Snijtechnieken voor keramische tegels

Zorgvuldig snijwerk is het visitekaartje van elke tegelzetter. Uit contacten met tegelzetters en fabrikanten van snijgereedschap is echter gebleken dat het versnijden en verzagen van de huidige generatie keramische tegels niet altijd eenvoudig is. In dit artikel worden er enkele aanbevelingen geformuleerd omtrent de uitvoering van verschillende snijtechnieken .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Belang van het voorbereidende werk vóór de plaatsing van textiele vloerbekledingen

Omwille van de talrijke evoluties die zich de laatste jaren voorgedaan hebben op het vlak van de normalisatie en de fabricage van vloerbekledingen kon de herziening van de TV 165 over soepele vloerbekledingen uit 1986 niet langer uitblijven. Deze herziening werd in twee delen opgesplitst: het eerste deel over elastische vloerbekledingen werd behandeld in de TV 241 die in 2011 gepubliceerd werd en het tweede deel over textiele vloerbekledingen zal weldra gepubliceerd worden. Dit artikel bespreekt de voornaamste evoluties van deze toekomstige TV .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling – TC Hygrothermie

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool

Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Voortaan zijn er een nieuwe TV en een rekentool beschikbaar die hoofdzakelijk gericht zijn tot de installateur .
Lees meer

Ventilatie en microbiologische polluenten: geruststellende resultaten

Zoals in het vorige artikel reeds duidelijk werd, is een correcte ventilatie onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Men zou zich echter kunnen afvragen of de ventilatie zelf geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt door de ontwikkeling van schimmels of bacteriën in de filters, kanalen ... Dit artikel gaat dieper in op deze kwestie en bespreekt de resultaten van een meetcampagne die in het kader van het Optivent-project uitgevoerd werd in meer dan 30 woningen .
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater

Het gescheiden afvoeren van afvalwater en hemelwater op het perceel is zowel bij nieuwbouw als bij renovaties ten stelligste aanbevolen en wordt in sommige regio’s zelfs bij wet verplicht (zie tabel). Hierbij dienen echter een aantal regels gerespecteerd te worden. Dit artikel spitst zich toe op privécollectoren (d.z. ingegraven afvoerbuizen op het eigen perceel) .
Lees meer

TC BIM & ICT

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT

Digitale toepassingen, zoals BIM, winnen binnen de bouwsector steeds meer terrein. Om alle informatie hieromtrent gemakkelijk vindbaar en toegankelijk te maken, wordt deze gecentraliseerd op een portaalsite rond BIM en ICT: BIMportal.be .
Lees meer

TC Beheer

De investeringsbeslissing: een praktische en bouwgerichte aanpak

Bij het aangaan van een belangrijke investering – zoals het vervangen van een bestaande machine, het lanceren van een nieuwe activiteit, het zelf produceren, dan wel kant-en-klaar aankopen of het overnemen van een andere onderneming – gaat men best niet over één nacht ijs. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is een grondige analyse van een investeringsproject onontbeerlijk .
Lees meer