WTCB-Contact nr. 51 (3-2016)

pdf WTCB-Contact nr. 51 (3-2016)

Actualiteit - Evenementen

Lean, BIM, industrialisatie … De bouwsector kent een ware revolutie!

De tijd dat de werkzaamheden op de bouwplaats rijmden met traagheid, vertraging en chaos en dat elke vakman louter zijn eigen werk beschouwde, ligt ver achter ons. De overgrote meerderheid van de bedrijven, zowel groot als klein, hebben immers al lang begrepen dat ze zich goed moeten organiseren om de kosten en de uitvoeringstermijnen zo beperkt mogelijk te houden. De laatste jaren zijn de mogelijkheden echter op spectaculaire wijze geëvolueerd dankzij de toenemende digitalisering, industrialisering en robotisering van de bouwsector ter verbetering van de productiviteit en kwaliteit. Ook de nieuwe technologieën, zoals het 3D-printen, het internet der dingen of het gebruik van drones, en de uitdagingen die geboden worden door smart grids, smart buildings en smart cities zijn hier niet vreemd aan .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Rekening houden met seismische risico’s in België

Hoewel België geen deel uitmaakt van de Europese landen die het meest getroffen worden door aardbevingen, dient men niettemin aan de hand van de Eurocodes na te gaan of de gebouwen en infrastructuren weerstand kunnen bieden aan de effecten van een aardbeving. Naar aanleiding van talrijke discussies binnen de normcommissies, met name die voor het ontwerp van metselwerk, leek het ons interessant om een licht te werpen op deze kwestie .
Lees meer

Een nieuwe norm voor zichtbeton

Onder ‘zichtbeton’ verstaat men ter plaatse gestort beton dat de mogelijkheid biedt om structurele en esthetische eisen te combineren met het oog op de realisatie van elementen zoals wanden of kolommen waarvan het oppervlak zichtbaar blijft. Een nieuwe Belgische norm met betrekking tot zichtbeton, die momenteel ter kritiek gepubliceerd is, stelt een duidelijk en objectief kader voor aan de hand waarvan de verwachte betonkwaliteit gespecificeerd en het bekomen resultaat beoordeeld kan worden. Er is eveneens een Technische Voorlichting in voorbereiding .
Lees meer

Een nieuwe aanvulling op de norm NBN EN 206

In 2017 zou de Belgische aanvulling op de Europese norm NBN EN 206 uit 2014 in verband met de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton gepubliceerd moeten worden. Deze bijlage drong zich op om rekening te kunnen houden met de meest voorkomende omgevingen en de Belgische praktijk. Bovendien zijn vele eisen uit de Europese norm louter informatief. Deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden normen zullen dus samen de normen NBN EN 206-1 (2001) en NBN B 15-001 (2012) vervangen, die momenteel de basis vormen voor de BENOR-certificatie van beton. Naast de wijzigingen voor de geotechnische werkzaamheden (palen, diepwanden ...), die reeds besproken werden in de WTCB-Dossiers 2015/4.2, worden er nog talloze andere aanpassingen verwacht. In dit artikel worden enkele hiervan toegelicht .
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Staande naad: een goede bevestiging van de dakbedekking en de dakvloer

De bevestiging van metalen dakbedekkingen werd reeds besproken in de WTCB-Dossiers 2012/4.6. In dat artikel lag de nadruk op het type en het aantal bevestigingsklangen dat in de staande naad voorzien moet worden om te vermijden dat de dakbedekking door de wind zou omhoogkomen en vervormen. Voorliggend artikel spitst zich op zijn beurt toe op de keuze van de houten dakvloer en de verbinding ervan met de draagstructuur. Een goede bevestiging van de dakvloer aan de draagstructuur is immers van groot belang bij stormweer, vermits men vastgesteld heeft dat het in het merendeel van de schadegevallen bij daken met metalen dakbedekkingen niet alleen de dakbedekking is die losgekomen is, maar wel het geheel dakbedekking/dakvloer .
Lees meer

TC Dichtingswerken

Groendaken: opgedane ervaringen

In 2003 heeft het WTCB voor een onderzoeksproject rond groendaken elf maquettes (waarvan negen begroende) geïnstalleerd op het dak van een van de gebouwen van zijn proefstation in Limelette. Dit onderzoek resulteerde onder meer in de publicatie van de TV 229 en de WTCB-Dossiers 2006/3.2. Een tiental jaar later werden deze maquettes vóór hun afbraak naar aanleiding van de renovatie van het gebouw een laatste keer onderzocht .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Plaatsing van een thermisch onderbroken aluminium venster en een stenen dorpel

De thermische onderbreking maakt het voor aluminium schrijnwerk mogelijk om aan de steeds strengere eisen op het gebied van de energieprestaties te voldoen. Teneinde een EPB-aanvaardbare plaatsing te kunnen realiseren, moet er echter rekening gehouden worden met aangepaste plaatsingseisen .
Lees meer

TC Glaswerken

Glas- en gevelkitten

Net zoals voor vele andere producten is er voor kitten een specifieke ‘productnorm’ in het kader van de BPV (Bouwproductenverordening) beschikbaar. De CE-markering van kitten, die in de WTCB-Dossiers 2013/3.7 aangekondigd werd en sinds 2014 verplicht is, stelt de gebruikers – met andere woorden nagenoeg alle bouwbedrijven – in staat om de meest geschikte kitten te kiezen voor het beoogde gebruik. Hiertoe dienen de gebruikers echter de gebruikte codes en referenties te begrijpen .
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken – TC Steen en marmer – TC Harde muur- en vloerbekledingen

Aandacht voor het calcium-carbonaatevenwicht van zwembadwater

Bij de keuze van de bekleding van een zwembadkuip dient men rekening te houden met de eigenschappen van het vulwater. Bepaalde watersoorten kunnen immers agressief zijn en leiden tot de beschadiging van cementgebonden materialen zoals bepleisteringen en mortelvoegen .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen

In dit artikel worden twee typologieën van buitenmetselwerk uit baksteen voorgesteld waarbij het risico op het loskomen van de verf reëel is. Bij de eerste configuratie gaat het om bakstenen met een glad uitzicht en een gesloten structuur. Bij de tweede gaat het om nageïsoleerd metselwerk .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Nieuwe eisen in Wallonië voor airconditioning-, ventilatie-, verwarmings- en sanitair-warmwaterproductiesystemen

Teneinde de implementatie van de Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen voort te zetten, heeft de Waalse Regering in het besluit van 28 januari 2016 (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2016) verschillende eisen vastgelegd in verband met verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en sanitair-warmwaterproductiesystemen (SWW). Deze eisen zijn op 1 mei 2016 in voege getreden .
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren

Om de brandweerstand van een bouwelement (muur, vloer) te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle onvermijdelijke doorboringen (leidingen voor fluïda, luchtkanalen, elektrische kabels ...) correct afgedicht worden. De TV 254 met betrekking tot de afdichting van doorvoeringen in brandwerende wanden is gebaseerd op een eenvoudig, maar noodzakelijk principe dat erop gericht is om de brandveiligheid te verzekeren: “Wanneer een verticale of horizontale wand brandwerend moet zijn, geldt dit ook voor de doorvoeringen en andere verzwakkingen.”Lees meer

TC Hygrothermie

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties

Ledarmaturen kennen een groeiend succes doordat ze steeds energiezuiniger worden. Zo is hun rendement vaak groter dan 100 lm/W en behalen de meest performante verlichtingstoestellen zelfs 150 lm/W. Hun levensduur (die doorgaans tientallen jaren bedraagt) kan ook tot aanzienlijke besparingen leiden op het vlak van onderhoud en een ‘return on investment’ garanderen. Dergelijke levensduren worden eveneens ten zeerste geapprecieerd bij intensief gebruikte verlichtingsinstallaties (bv. uitstalramen, callcenters, ziekenhuizen ...) of bij installaties die moeilijk te bereiken zijn met het oog op hun onderhoud (bv. stations, bedrijfshallen ...). Het behoud van de prestaties gedurende de volledige levensduur van de lichtarmatuur is bijgevolg een belangrijke kwaliteitsindicator voor de producten en vormt vaak een doorslaggevende factor bij de keuze van een performante installatie .
Lees meer

TC Akoestiek

Lawaai van waterafvoerleidingen

Sanitaire installaties in gebouwen zijn vaak een bron van ongewenst lawaai. In de WTCB-Dossiers 2015/3.16 werden enkele richtlijnen besproken die het lawaai in watertoevoerinstallaties kunnen beperken. In voorliggend artikel wordt er gekeken naar het effect van verschillende ontwerpparameters op het lawaai van waterafvoerinstallaties.
De lange versie van dit artikel zal deze parameters meer in detail behandelen en eveneens een aantal andere parameters bespreken .
Lees meer

TC BIM & ICT

BIM & ICT: van virtualiteit naar realiteit

De fragmentering van de bouwsector vormt al jaar en dag een obstakel voor de informatie-uitwisseling en samenwerking en remt zo de doorgedreven industrialisering van het bouwproces af. Kan men er vandaag de dag nog aan twijfelen dat de digitalisering ten goede komt van de kwaliteit en competitiviteit? Wij denken alvast van niet .
Lees meer

TC Beheer

Lean bouwen

Om op economisch en concurrentieel vlak performant te blijven, moeten de bedrijven steeds naar nieuwe manieren zoeken om de kosten en uitvoeringstermijnen te beperken, zonder in te boeten aan kwaliteit. Zelfs wanneer er conceptuele en technische optimalisaties voorhanden zijn, mag men niet vergeten dat een organisatorische optimalisatie eveneens een belangrijke invloed kan hebben op deze drie factoren (kosten, termijnen en kwaliteit). Hierbij komt het lean bouwen van pas. Deze methode – die zijn oorsprong vindt in de auto-industrie – staat immers voor het ‘bouwen zonder verspilling’ .
Lees meer