WTCB-Contact nr. 50 (2-2016)

pdf WTCB-Contact nr. 50 (2-2016)

Actualiteit - Evenementen

De Google van het duurzaam bouwen staat online!

Deze nieuwe portaalsite heeft tot doel om alle beschikbare informatie over duurzaam bouwen te verzamelen en ter beschikking te stellen van alle professionals uit de bouwsector, of het nu gaat om aannemers, ontwerpers, ingenieurs van studiebureaus, materiaalhandelaars … Dit portaal heeft dus niet als voornaamste oogmerk om informatie te genereren, maar wel om de toegang ertoe te vergemakkelijken dankzij een zoekmachine die rekening houdt met de specificiteiten van het doelpubliek. Deze portaalsite biedt dus veel meer dan enkel een lijst van links: hij verwijst immers verder door naar de inhoud van de bronsites .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Toevallige inklemmingen bij de toepassing van welfsels

Holle vloerelementen of welfsels zijn bestemd om als isostatische elementen te fungeren, waarbij er een vrije rotatie ter plaatse van het steunpunt kan optreden. Dit kan verwezenlijkt worden door de welfsels vrij op te leggen (bv. op consoles van balken of wanden). Wanneer de draagmuren van de bovenliggende verdieping echter op de uiteinden van de vloerelementen steunen, treden er inklemmingsmomenten op die – afhankelijk van de verticale belastingen – aanzienlijk kunnen zijn (zie de TV 223, § 7.7.4). Indien de rotatie van de elementen aan de opleg sterk verhinderd wordt door de oplegverbinding, kan er scheurvorming in de eindzone van de elementen ontstaan, wat dan weer gepaard kan gaan met een vermindering van de dwarskrachtcapaciteit. In dit artikel bespreken we de maatregelen die getroffen kunnen worden om dit probleem te vermijden.
Lees meer

Screeningstool voor ondiepe geothermie

In België worden er jaarlijks zo’n 1.500 gebouwen – waarvan 1.000 woningen – opgetrokken, die verwarmd en gekoeld worden door middel van een geothermische installatie (zie de WTCB-Dossiers 2013/3.2). Deze installaties dienen met de nodige zorg ontworpen te worden, zodat de bodem ook op langere termijn de thermische behoefte van het gebouw kan vervullen. Teneinde de haalbaarheid van een geothermische installatie in een vroeg projectstadium na te gaan, werd in het kader van het ‘Smart Geotherm’-project een screeningstool ontwikkeld (http://www.smartgeotherm.be/geothermische-screeningstool/). In dit artikel bespreken we kort de geothermische systemen waarop deze tool van toepassing is en de twee luiken waaruit hij opgebouwd is.
Lees meer

Spouwhaken voor metselwerk

Bij het ontwerp van een spouwmuur, de keuze van de materialen en hun uitvoering, dient er bijzondere aandacht besteed te worden aan de spouwhaken, ook wel ‘spouwankers’ genoemd. Ter aanvulling van het artikel ‘Invloed van de EPB op het metselwerk’ (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.5), heeft het WTCB een studie gevoerd naar de spouwhaken en hun mechanische gedrag in het bijzonder.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Windbelastingen op platte daken

Soms kan het moeilijk zijn om de windbelastingen op een plat dak te bepalen. Dit geldt in het bijzonder voor gebouwen met een complexe vorm, aangezien de geldende normen deze belastingen enkel opgeven voor gebouwen met een eenvoudige geometrie. Het is nochtans belangrijk om de windbelastingen op de daken te kennen met het oog op de correcte dimensionering van de ballast, de mechanische bevestigingen of de verlijming die te voorzien zijn om de verschillende lagen van de dakopbouw op hun plaats te houden. De berekening van de windbelastingen werd reeds besproken in de WTCB-Dossiers 2010/4.3. In dit artikel spitsen we ons toe op de beschrijving van de verschillende drukzones die op complexere daken in aanmerking genomen moeten worden .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden

‘Groene steden’ passen in het kader van duurzame ontwikkeling en ecologische stedenbouw. Ze hebben tot doel om de stadsinfrastructuur en de natuur met elkaar te verzoenen en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. De constante stijging van het aantal groendaken in ons land vormt het bewijs bij uitstek dat ze hun plaats in de stedelijke architectuur gevonden hebben. Dit succes is te danken aan de vele voordelen die dit daktype te bieden heeft. De in België minder bekende en recentere groene wanden gaan verder op dit elan .
Lees meer

TC Glaswerken – TC Schrijnwerken

Lopers op schrijnwerk en gevelbeglazing

Beglazingen en buitenschrijnwerk waarboven zich beton, metselwerk of cementgebonden gevelpanelen bevinden, worden soms ontsierd door lopers die – zelfs mits een herhaalde reiniging – na verloop van tijd opnieuw tevoorschijn komen. Bij gebrek aan een periodiek onderhoud kunnen deze lopers bovendien hechtende sporen nalaten die niet meer verwijderd kunnen worden. Dit artikel geeft meer toelichting bij de oorzaak van dit verschijnsel alsook bij het vermijden en remediëren ervan .
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken – TC Dakbedekkingen

Enzymgebaseerde reiniging van biologisch vervuilde bouwdelen

De courant gebruikte reinigingsmethoden voor biologisch vervuilde bouwdelen zijn omwille van het gebruik van hoge waterdrukken en chemicaliën veelal schadelijk voor de ondergrond, de gezondheid van de gebruiker en het milieu. Gelet op hun gerichte en minder schadelijke werking, zouden de reeds in bepaalde reinigingsmiddelen toegepaste enzymen (bv. voor de verwijdering van vlekken uit natuursteen) in deze context een goed alternatief kunnen vormen. Dit artikel gaat dieper in op de biologische vervuiling en maakt een vergelijking van de klassieke reinigingsbehandeling met de enzymgebaseerde reiniging .
Lees meer

TC Steen en marmer

Kleurmetingen als hulpmiddel bij de oplevering van natuursteen

Natuursteen is een product waarvan het vormingsproces door de aarde meerdere miljoenen jaren in beslag nam. Deze unieke productiewijze zorgt ervoor dat er een groot scala aan steentypes met elk zijn variatie aan kleuren en texturen (d.i. het uitzicht) beschikbaar is. Het uitzicht van een als bouwelement aangewende natuursteen is dan ook een belangrijk selectiecriterium. Hoewel deze natuurlijke kleur- en textuurvariaties de mensen enorm aanspreken, mogen ze ook niet te groot zijn. In voorkomend geval kunnen ze de esthetiek van de vloer of de gevel immers in het gedrang brengen. In dit artikel, dat een aanvulling vormt op de WTCB-Dossiers 2015/3.13, willen we benadrukken dat men, alvorens terug te grijpen naar een kleurmeting, eerst dient over te gaan tot een beoordeling van het algemene uitzicht .
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Innovatieve vloerverwarmings-systemen

Vloerverwarmingssystemen hebben tal van voordelen te bieden, zoals een verhoging van het comfort en een grotere beschikbare oppervlakte door het uitsparen van radiatoren. Dit artikel vergelijkt enkele innovatieve vloerverwarmingssystemen met de meer traditionele systemen en gaat dieper in op de verschillende uitvoeringsaspecten .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Kritische beoordeling van de maatvastheidsprestaties van elastische vloerbekledingen

Het WTCB wordt vaak om advies gevraagd in geval van pathologieën met verlijmde elastische vloerbekledingen, met name bij het opkrullen van de randen (curling), het opstuiken van de voegen of scheurvorming in de lasnaden of de voegen. Dit wijst op het belang van de maatvastheidsproeven op vloerbekledingen. Deze maken het immers niet alleen mogelijk om het gedrag van de gebruikte lijm te begrijpen, maar ook om de meest geschikte lijmsoort te bepalen in functie van de vloerbekleding .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Invloed van het smeermiddel bij de plaatsing van concentrische schouwsystemen

Bij vrijwel horizontaal geplaatste concentrische rookgasafvoersystemen voor gas- en stookolieketels met een gesloten verbrandingskring doen er zich soms problemen voor die te wijten zijn aan het vroegtijdig verweren van de dichtingsringen tussen de onderdelen van de rookgasafvoerkanalen. Hierdoor wordt de aansluiting ondicht en kan het condenswater – dat in de rookgasafvoerkanalen gevormd wordt – in het luchttoevoerkanaal terechtkomen, met mogelijke schade aan de ketel tot gevolg. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in deze verwering, in het bijzonder het smeermiddel, dat vaak gebruikt wordt om de buizen makkelijker in elkaar te kunnen schuiven .
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Afvoercapaciteit van hanggoten

De in België meest gebruikte dimensioneringsmethoden om de afvoercapaciteit van goten te bepalen, worden beschreven in de Belgische norm NBN 306, de Franse norm NF DTU 60.11 P3 en de Europese norm NBN EN 12056-3. Vermits deze echter uiteenlopende resultaten opleveren, heeft het WTCB een groot aantal proeven uitgevoerd op hanggoten om de beste dimensioneringsmethode te bepalen. Hieruit is gebleken dat de resultaten van de door de Europese norm NBN EN 12056-3 voorgestelde rekenmethode de reële afvoercapaciteit het dichtst benaderen .
Lees meer

TC Hygrothermie

Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen

Teneinde de luchtdichtheid van gebouwen te meten, wordt er door middel van één of meerdere ventilatoren een overdruk of onderdruk gecreëerd (gelegen tussen 10 en 100 Pa) en wordt het luchtdebiet doorheen de gebouwschil bepaald in functie van het teweeggebrachte drukverschil. Het resultaat van de meting, dat doorgaans uitgedrukt wordt voor een drukverschil van 50 Pa, is afhankelijk van de onvolkomenheden in de gebouwschil en de eventuele aanwezigheid van openingen. Bijgevolg is het noodzakelijk om, naargelang van het doel van de meting, de gebouwschil grondig voor te bereiden door alle openingen die men niet in aanmerking wenst te nemen voor de meting, te sluiten of af te dichten. Maar wat als de meting in het kader van de energieprestatie van gebouwen uitgevoerd wordt?
Lees meer

TC Akoestiek

Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ

Gelet op het feit dat de traditionele houtbouwmethoden in rijwoningen en appartementen onvoldoende akoestische bescherming bieden, in het bijzonder op het vlak van laagfrequente geluidsisolatie, werden er binnen de onderzoeksprojecten ‘DO-IT Houtbouw’ en ‘AH+’ een aantal nieuwe houtskeletbouwconcepten ontwikkeld. Dit artikel bespreekt de in situ gemeten akoestische resultaten van deze systemen en van CLT-constructies (Cross Laminated Timber) .
Lees meer

TC Beheer

Risicoanalyse van een project

De nieuwe versie (2015) van de normen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) eist van de gecertificeerde bedrijven dat ze hun relevante risico’s en opportuniteiten analyseren. Deze analyse heeft tot doel om te anticiperen op problemen en kansen en het project beter te beheren en te beheersen op het vlak van financiën, termijnen, kwaliteit, veiligheid en milieu .
Lees meer