WTCB-Contact nr. 47 (3-2015)

pdf WTCB-Contact nr. 47 (3-2015)

Actualiteit - Evenementen

Johan Willemen, nieuwe voorzitter van het WTCB

Na drie jaar voorzitterschap van de Confederatie Bouw, werd Johan Willemen op 28 april jongstleden verkozen tot de nieuwe voorzitter van het WTCB. Hij volgt Jacques Gheysens op die zes jaar lang het Centrum in goede banen heeft geleid. Hij treedt ook in de voetsporen van zijn vader, Paul Willemen, die van 1981 tot 1992 voorzitter was van het WTCB .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

De in aanmerking te nemen bouwplaatsgerelateerde belastingen

Het uitvoeren van een dimensioneringsberekening heeft voornamelijk tot doel om na te gaan of de uiteindelijke constructie in staat is om alle belastingen te dragen waaraan ze tijdens haar gebruik onderworpen zal worden. Tijdens het optrekken van de constructie of het transport van de geprefabriceerde elementen kunnen er soms echter ook tijdelijk meer kritieke situaties de kop opsteken .
Lees meer

3D-machinesturing voor de werf van de toekomst

Automatisering op de werf, het blijft een moeilijk verhaal. De geavanceerde productietechnieken en robotica uit andere industrietakken kunnen immers niet zomaar op elke werf ingezet worden. Toch wordt er vooruitgang geboekt. Zo biedt 3D-sturing onder meer op het gebied van grondverzet, terreinvoorbereiding en infrastructuurwerken tal van mogelijkheden om de werkzaamheden deels te automatiseren en vooral te optimaliseren (zie afbeelding 1) .
Lees meer

Slijtvastheid van betonvloeren volgens de Böhmeproef

Tot voor kort werd de slijtvastheid van beton beproefd door middel van de in de norm NBN B 15-223 beschreven Amslerproef. Deze norm werd echter al in 1998 uit de NBN-catalogus geschrapt omdat de proefmethode onvoldoende reproduceerbaar bleek te zijn. In dit artikel spitsen we de aandacht toe op de Böhmeproef volgens de norm NBN EN 13892-3, die in de herziening van de TV 204 (momenteel in voorbereiding) gekozen werd als referentiemethode voor de beoordeling van de slijtvastheid van betonvloeren .
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Doorvoering van rookkanalen in hellende daken: veiligheidsafstand ten opzichte van de brandbare materialen

Om te verhinderen dat de brandbare materialen die zich in de nabijheid bevinden van het rookkanaal dat het dak of de gevel doorboort, beschadigd zouden worden of vuur zouden vatten, moeten ze in de meeste gevallen beschermd worden. Dit artikel gaat dieper in op de veiligheidsafstanden die gerespecteerd moeten worden in hellende daken .
Lees meer

TC Dichtingswerken + TC Ruwbouw en algemene aanneming

Aansluiting van een dakafdichting met een ondergrondse constructie

Om te beantwoorden aan de stijgende vraag naar parkeermogelijkheden, worden alsmaar meer gebouwen uitgerust met een ondergrondse parking. Op het deel van deze constructies dat buiten het gebouw uitsteekt, wordt er vaak een terras-, groen- of parkeerdak geïnstalleerd dat voorzien moet worden van een dakafdichting (zie de TV's 215, 229 en 253). Deze afdichting wordt aan de vrije randen van de ondergrondse constructie naar beneden geplooid. De uitvoering van een dergelijke aansluiting is echter niet evident, waardoor er in de praktijk vaak infiltratieproblemen optreden .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Nieuwe oplossingen voor houtskeletgevels die voldoen aan de brandveiligheidseisen

De combinatie van verschillende bouwmaterialen heeft tal van voordelen te bieden en laat vaak toe om de prestaties van de constructie te verbeteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gebouwen, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, opgetrokken worden uit een betonnen ruwbouw en een houten gebouwschil. Hoewel het met een dergelijke houtskeletgevel gewoonlijk perfect mogelijk is om te voldoen aan de eisen op het vlak van thermische isolatie, kan het beantwoorden aan de strengste brandveiligheidseisen in de praktijk echter wel enkele problemen opleveren .
Lees meer

TC Schrijnwerken + TC Hygrothermie

Blootstelling van wanden aan de wind: invloed op de luchtdichtheid

Om te kunnen komen tot hoge energieprestaties, gaat er tegenwoordig alsmaar meer aandacht uit naar de luchtdichtheid van onze nieuwe gebouwen. Er blijft echter vaak nog onduidelijkheid bestaan omtrent de duurzaamheid van de gebruikte systemen .
Lees meer

TC Glaswerken

Dimensionering van glazen binnenwanden

Dit artikel heeft als oogmerk duidelijkheid te scheppen omtrent de functies van glazen binnenwanden en de manier waarop deze gedimensioneerd moeten worden. In de lange versie van dit artikel zal er eveneens een voorbeeld gegeven worden van een dimensioneringstabel op basis van een schokproevencampagne die uitgevoerd werd op verschillende binnenwandopbouwen .
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie

De toepassing van buitengevelisolatiesystemen bestaande uit steenstrips op isolatie kent momenteel een belangrijke groei. Zij laten immers toe om voor een gelijkaardig thermisch isolatieniveau de dikte van de gevel te verminderen zonder aan het esthetische aspect ervan te raken (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Naast de technische en esthetische overwegingen kan ook de milieu-impact een belangrijke invloed hebben op de ontwerpkeuzes en de evolutie van gebouwtypologieën. Dit artikel bespreekt de resultaten van een WTCB-studie rond de milieu-impact van steenstrips op isolatie .
Lees meer

TC Steen en marmer

Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf?

Om zijn werf tot een goed einde te kunnen brengen, moet de aannemer niet alleen beantwoorden aan de eisen van zijn klant, maar ook competitieve prijzen en interessante uitvoeringstermijnen voorstellen. Hierbij dient hij er echter wel op toe te zien dat hij geen voorafgaandelijke stappen overslaat, in het bijzonder met betrekking tot de keuze van de natuursteen die hij wil gebruiken .
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Toelaatbare niveauverschillen tussen gelijmde keramische vloertegels

Niveauverschillen tussen aangrenzende vloertegels kunnen verschillende ongemakken veroorzaken. Zo kunnen ze – in het bijzonder bij 'strakke' vloerafwerkingen – als esthetisch storend ervaren worden, hinder teweegbrengen bij het belopen ervan en zelfs aanleiding geven tot schade wanneer ze bereden worden door materieel met kleine, harde wieltjes. Daarom zijn er objectieve beoordelingsmethoden en criteria nodig om op voorhand duidelijke afspraken te kunnen maken en aldus discussies op de bouwplaats te kunnen beslechten .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Naar een objectievere beoordeling van kleuren en de toelaatbare afwijkingen

In het ideale geval – en teneinde discussies en geschillen tussen klanten, leveranciers en uitvoerders te vermijden – zou de eindkleur van een verf vóór het begin van de werken op eenduidige wijze gedefinieerd moeten kunnen worden. Recentelijk voerden het WTCB, het CoRI (Coatings Research Institute) en twee andere universitaire partners een prenormatieve studie uit met het oog op de bepaling van de beste methode voor de karakterisering en de beschrijving van het eindresultaat van de gebruikte afwerkingsmaterialen, waaronder verfsystemen. Het uitzicht van deze laatste en de toleranties die erop van toepassing zijn, maken immers vaak het onderwerp uit van vragen die aan de afdeling Technisch advies van het WTCB voorgelegd worden .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Verbrandingsluchttoevoer voor plaatselijke verwarming met hout

Kachels en inbouwhaarden met houtblokken of pellets kunnen de ruimte waarin ze opgesteld zijn rechtstreeks verwarmen door straling en convectie. Met het oog op hun goede werking is er echter wel een goed gedimensioneerde luchttoevoer en een aangepaste rookgasafvoer noodzakelijk teneinde de kwaliteit van de verbranding te waarborgen, de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen en de voortijdige vervuiling van de rookgaskanalen tegen te gaan .
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Ecodesign en energie-etikettering voor SWW-productietoestellen

Vanaf 26 september 2015 zullen de Ecodesign- en energie-etiketteringsrichtlijnen, die we intussen reeds kennen van talloze andere producten zoals autobanden en ijskasten, eveneens van kracht worden voor toestellen voor de productie van sanitair warm water (SWW). Dit impliceert dat toestellen die niet aan deze richtlijnen voldoen vanaf dan niet meer verkocht mogen worden. In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen die deze richtlijnen teweegbrengen voor onze SWW-installaties .
Lees meer

TC Akoestiek

Richtlijnen ter beperking van het lawaai in watertoevoerinstallaties

Sanitaire installaties in gebouwen zijn vaak een bron van ongewenst lawaai. In dit artikel worden enkele eenvoudige ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen besproken die het lawaai in watertoevoerinstallaties kunnen beperken. In een aantal toekomstige artikels zullen we dan weer dieper ingaan op waterafvoerinstallaties, leidingkokers en de trillingsontkoppeling van technische uitrustingen .
Lees meer

TC Beheer

Nacalculatie van de projectkosten

Om de winstgevendheid van zijn projecten te garanderen, moet de aannemer een goed inzicht hebben in de kosten die ze met zich meebrengen. Een regelmatige nacalculatie of kostenbewaking is hierbij van essentieel belang .
Lees meer