WTCB-Contact nr. 46 (2-2015)

pdf WTCB-Contact nr. 46 (2-2015)

Actualiteit - Evenementen

Zes jaar voorzitterschap met grote aandacht voor de realiteit op het terrein

Na zes jaar lang zijn stempel van aannemer met een grote aandacht voor de mens en de realiteit op het terrein op onze activiteiten te hebben gedrukt, zet Jacques Gheysens een punt achter zijn WTCB-voorzitterschap. Hij geeft de fakkel door aan Johan Willemen, een aannemer die afkomstig is uit een familiebedrijf dat vandaag de dag een belangrijke plaats veroverd heeft op de Belgische markt .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

'SR' of 'HSR'-cement: welke hebben een hoge bestandheid tegen sulfaten?

Sulfaten kunnen het beton aantasten doordat ze leiden tot de vorming van een expansief zout. Om deze beschadiging te voorkomen, zijn er tal van normen en bestekken die verwijzen naar cement met een hoge bestandheid tegen sulfaten, ofwel 'HSR' (high sulfate resisting), tot in 2011 de enige erkende benaming in België. Sinds de normwijzigingen worden de in de handel verkrijgbare sulfaatbestendige cementen aangeduid als 'SR' (sulfate resisting) of 'HSR' (high sulfate resisting). Dit onderscheid is echter niet afhankelijk van hun sulfaatbestendigheidsgraad. Om verwarring te vermijden, geven we in dit artikel een beknopte toelichting bij deze cementtypes .
Lees meer

Milieuboodschappen op bouwproducten

Het aantal bouwproducten waarvan – soms zonder duidelijke achtergrond – geclaimd wordt dat ze 'groen' of 'ecologisch' zijn, is niet te overzien. Dit kan toegeschreven worden aan het feit dat het tot voor kort ontbrak aan iedere vorm van wetgeving omtrent milieuboodschappen op bouwproducten. Deze wildgroei aan claims maakt het er voor de aannemer en de architect niet altijd eenvoudiger op om een milieubewuste materiaal- of productkeuze te maken. Daar komt nu enigszins verandering in met de publicatie van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten. In dit artikel geven we wat tekst en uitleg bij de inhoud van voornoemd KB en lichten we toe hoe dit initiatief een eerste stap vormt naar de berekening van de milieuprestaties van gebouwen .
Lees meer

Toepassing van de Eurocode 7 in België: een update

Het is intussen reeds 10 jaar geleden dat het eerste deel van de Eurocode 7 in ons land gepubliceerd werd onder de benaming NBN EN 1997-1 (+ AC: 2009/+ A1: 2014) 'Eurocode 7. Geotechnisch ontwerp. Deel 1: algemene regels'. Deze norm werd vorig jaar aangevuld door een Nationale Bijlage, waarin men niet alleen de waarden van de op nationaal vlak bepaalde parameters terugvindt (bv. de belastings-, materiaal- en weerstandsfactoren), maar tevens een aantal nationale aanvullingen die de toepassing van de Eurocode 7 op een gedetailleerde en pragmatische manier beschrijven. Het spreekt voor zich dat deze evoluties een weerslag hebben op de dagelijkse geotechnische ontwerppraktijk. In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op de voornaamste veranderingen die deze documenten teweegbrengen .
Lees meer

TC Dichtingswerken

Gietasfalt op parkeerdaken

Sedert de publicatie van de TV 253, gewijd aan de samenstellende lagen en materialen van parkeerdaken, worden er binnen een gespecialiseerde werkgroep discussies gevoerd omtrent het gebruik van gietasfalt en meer bepaald omtrent de indrukkingen die erin nagelaten worden door de wielen van de voertuigen (in het bijzonder bij geïsoleerde daken). De desbetreffende waarschuwingen en aanbevelingen uit voormelde TV worden hieronder hernomen en verder uitgewerkt. Hoewel gietasfalt al sinds de jaren 1970 gebruikt wordt, lijken de vervormingsproblemen enkel op te treden bij de daken die in de laatste 15 jaar uitgevoerd werden. Is dit te wijten aan de aanwezigheid van thermische isolatie? Aan het gebruik van andere grondstoffen? Of nog aan het toegenomen gewicht van de voertuigen?Lees meer

TC Dakbedekkingen

Een goede keuze en bevestiging van de veiligheidshaken

De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen op het dak is van cruciaal belang bij de uitvoering van werken op hoogte. Teneinde de veiligheid van de dakwerkers te verzekeren, dient men vanaf het ontwerp van het gebouw of – in het geval van renovatiewerken – vanaf de planning van de werken, de nodige uitrustingen te voorzien om de toegang tot en het onderhoud van het dak veilig te stellen. In navolging van de TV 240, waarin dit onderwerp al kort aangehaald werd, gaan we in dit artikel dieper in op de bevestigingswijze door middel van zogenoemde ladder- of veiligheidshaken .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Prestaties van de afwerkingen voor houten buitenschrijnwerk

De afwerking speelt een essentiële rol in het behoud van de prestaties van houten buitenschrijnwerk. Niettemin is het noch voor de schilder, noch voor de schrijnwerker vanzelfsprekend om de technische prestaties ervan te achterhalen en aangepaste producten te kiezen. In dit artikel worden de eerste vaststellingen van de recente onderzoeken besproken die hieromtrent gevoerd werden door het WTCB, het TCHN, het CoRI en de UGent. Hoewel deze studies nog niet voltooid zijn, liggen de eerste resultaten ervan wel in dezelfde lijn als enkele heersende opvattingen en leveren ze interessante pistes op met het oog op de classificatie van de duurzaamheid van de afwerkingen .
Lees meer

Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid?

De automatisatie van de ramen en deuren kan de toegankelijkheid en het gebruikscomfort van gebouwen sterk ten goede komen. Schrijnwerk kan op verschillende manieren geautomatiseerd worden. Zo bestaan er tegenwoordig niet alleen aandrijvingssystemen voor deuren, maar ook voor draaikipramen en schuiframen. De gebruiksveiligheid moet echter te allen tijde verzekerd blijven, zowel onder normale omstandigheden als bij te voorzien verkeerd gebruik. Dit geldt met name voor personen met een beperking, ouderen of kinderen, met andere woorden gebruikers die extra kwetsbaar zijn. Dit artikel – dat de voorbode is van een uitgebreid rapport over dit onderwerp – gaat dieper in op het veiligheidsaspect van opendraaiende aangedreven voetgangersdeuren .
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Schimmelsanering in woningen

Het optreden van schimmelvlekken is letterlijk een teken aan de wand. Deze ongewenste micro-organismen tasten namelijk niet alleen de onderliggende materialen aan, maar kunnen eveneens gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is het van cruciaal belang om over te gaan tot een correcte saneringsbehandeling. Dit artikel, dat een inleiding vormt op de toekomstige TV 'Schimmels: oorzaken, diagnose en sanering', bespreekt hoe men hiervoor te werk moet gaan en gaat dieper in op de voornaamste aandachtspunten .
Lees meer

TC Glaswerken

Problemen bij gelaagd glas met een PVB-folie

Door het toenemende gebruik van gelaagd glas met een PVB-folie stijgt ook het aantal vragen omtrent de witachtige verkleuring ervan en de vorming van een 'varenstructuur' aan de glasranden. Dit artikel bespreekt kort de mogelijke oorzaken van deze fenomenen en gaat dieper in op de belangrijkste oplossingen hiervoor. Het is niet de bedoeling om een exhaustieve opsomming te maken van alle problemen die kunnen optreden bij dit glastype, maar wel om de vragen te behandelen die het vaakst voorgelegd worden aan de ingenieurs van de afdeling Technisch advies van het WTCB .
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Plaatsing van dunne XL- en XXL-tegels

Dankzij de huidige technologieën is het mogelijk om alsmaar dunnere en grotere keramische tegels te produceren die zowel gebruikt kunnen worden voor vloeren als voor wanden. Zoals reeds aangehaald werd in het WTCB-Dossier 2014/1.2, vergt de plaatsing van zulke tegels echter bijzondere aandacht. In dit artikel gaan we daarom dieper in op een aantal bijzondere aspecten zoals de manipulatie, het versnijden, de verlijmings-techniek en de voegen ervan .
Lees meer

TC Steen en marmer

Bevestiging van gevelbekledingen uit natuursteen: belang van de deuvelweerstand

Het gebruik van verankerde buitenbekledingen uit natuursteen vormt al vele jaren een gewaardeerde esthetische oplossing om gevels af te werken. De eisen waaraan bouwsystemen met een dergelijk afwerkingstype moeten voldoen, zijn echter velerlei. De windweerstand maakt hier deel van uit .. .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Het gebruik van donkerkleurige verf

Hoewel donkerkleurige verven momenteel erg in trek zijn, houdt het gebruik ervan op gevels en buitenschrijnwerk vaak risico's in. Zo kunnen er niet alleen problemen optreden door de vervorming van de ondergrond, maar bestaat er ook een risico op het voortijdig loskomen van de verf .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Het belang van de ventilatorkeuze

De juiste ventilatorkeuze is cruciaal bij de installatie van een mechanisch-ventilatiesysteem (B, C, D) om de vereiste systeemprestaties te kunnen behalen. In dit artikel gaan we dieper in op de criteria die men hierbij in het achterhoofd dient te houden .
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Dimensionering van waterverdeel-leidingen: DIN 1988-300

Het WTCB voert al meer dan twee jaar debietmetingen uit bij installaties voor de distributie van sanitair water in eengezinswoningen en appartementsgebouwen van verschillende groottes (zie de WTCB-Dossiers 2012/3.13 en 2013/3.14). Uit een aantal bijkomende metingen is intussen gebleken dat de opgemeten piekdebieten het dichtst benaderd worden door de norm DIN 1988-300. Het is dus hoog tijd om de dimensioneringsregels voor uw installaties aan te passen. Dit artikel bespreekt de dimensionering van de leidingen voor de distributie van sanitair water. In een tweede artikel dat op latere datum zal verschijnen, zal de dimensionering van de warmwaterproductie-installatie aan bod komen .
Lees meer

TC Hygrothermie

Nieuwe regels voor luchtdichtheidstesten in gebouwen

De uitvoering van luchtdichtheidstesten komt aan bod in verschillende referentiedocumenten, waaronder de norm NBN EN 13829. Deze norm wordt door de gewestelijke EPB-regelgevingen voor nieuwbouw met een aantal bijkomende specificaties aangevuld. Hieraan moet absoluut voldaan worden indien men proefresultaten wil gebruiken ter vervanging van de minder gunstige ontstenteniswaarde uit de EPB. Recentelijk heeft de FOD Economie de STS-P 71-3 'Luchtdichtheid van gebouwen – luchtdichtheidstest' gepubliceerd, die de bestaande documentatie vervolledigen en enkele belangrijke nieuwig-heden invoeren, zoals de erkenning van de opmeters. Dit artikel gaat dieper in op deze nieuwe regels en de praktische gevolgen die eruit voortvloeien .
Lees meer

TC Akoestiek

Akoestisch verbeterde oplossingen voor lichte gevelwanden

De toepassing van lichte gevelwanden met een houten stijlwerk is zowel in de houtskeletbouw als in de vernieuwbouw populair. De grote ruimte die traditioneel ingenomen wordt door een constructie uit metselwerk kan bij een lichte gevelwand immers benut worden door een bijkomend isolatiemateriaal. Dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van de thermische isolatie zonder toename van de geveldikte. Deze oplossing zou echter enkel overwogen mogen worden indien ook voldaan is aan de eisen op het vlak van brandveiligheid, akoestische isolatie, luchtdichtheid en structurele integriteit .
Lees meer

TC Beheer

Aanwezigheidsregistratie op grote werven

Op 1 april 2014 trad er een wet in werking die de aanwezigheidsregistratie op grote werven – ook 'checkinatwork' genoemd – beregelt. De overheid zelf stelt hiervoor vier standaardmethoden ter beschikking die uitgebreid beschreven worden op de website van de Belgische Sociale Zekerheid. De vierde methode die gebruikmaakt van een webservice, laat nieuwe ontwikkelingen van softwareleveranciers toe. Enkele daarvan worden in dit artikel nader toegelicht .
Lees meer