WTCB-Contact nr. 44 (4-2014)

pdf WTCB-Contact nr. 44 (4-2014)

Actualiteit - Evenementen

Naar de bioscoop met het WTCB

Sinds zijn oprichting meer dan 55 jaar geleden worden de vruchten van het WTCB ten dienste gesteld van zijn leden en van andere professionelen. Geen eenvoudige opdracht, gezien de grote diversiteit aan behandelde onderwerpen en de zeer uiteenlopende verwachtingen.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Vezelversterkt beton: na 50 jaar op punt?

Traditioneel gewapend beton blijft het referentiemateriaal voor een groot aantal bouwtoepassingen. Zijn kwaliteit-prijsverhouding en intrinsieke eigenschappen (weerstand, duurzaamheid ...) vormen zonder meer een voordeel. De stalen wapening die het gebrek aan trekweerstand moet compenseren, kost echter al jaren talrijke arbeidsuren: er moeten ingewikkelde wapeningsplannen opgesteld worden, de wapening moet opgeslagen en getransporteerd worden op de bouwplaats, de wapening vergt extra tijd om aan te brengen ...
Lees meer

Ondermetselen of onderschoeien van bestaande funderingen

De WTCB-werkgroep Beschoeiingen beëindigde onlangs de opstelling van twee nieuwe uitvoeringsfiches over het ondermetselen en het onderschoeien van bestaande funderingen. Deze werkgroep begeleidt een lopend prenormatief onderzoeksproject rond beschoeiings- en onderschoeiingstechnieken dat gesubsidieerd wordt door het NBN en de FOD Economie. Deze twee nieuwe fiches kaderen in de reeks uitvoeringsfiches over funderingstechnieken die het WTCB opstelde in samenwerking met de sector.
Lees meer

Voorschrijven van metselstenen

De Technische specificaties of STS zijn referentiedocumenten die in België een aanvulling vormen op de normen, de technische voorschriften (PTV) en Technische voorlichtingen (TV) van het WTCB. De te verschijnen herziening van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ zal onder meer technische voorschriften (specificaties) bevatten voor metselstenen. Vermits vaak naar deze voorschriften verwezen wordt in bestekken, moeten zowel de aannemer als de bouwheer deze goed kennen. In de lange versie van dit artikel vatten we de belangrijkste zaken uit de STS samen. Na een algemene voorstelling van de STS 22, gaat dit artikel dieper in op het voorschrijven van gevelstenen.
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

ETICS op houtskeletbouw

De laatste jaren wisten ETICS (buitenbepleisteringen op isolatie) zich op de Belgische markt een plaatsje te veroveren binnen de afwerkingstechnieken voor houtskeletbouw (zie WTCB-Contact 2014/1). Met behulp van deze systemen kan men immers de thermische weerstand van de gevel verhogen zonder in te boeten aan esthetiek. Toch bestaan er vooralsnog geen actuele referentiedocumenten of Belgische technische goedkeuring (ATG) voor deze afwerkingstechniek. De toepassing van ETICS op houtbouw valt bijgevolg enkel te overwegen en uit te voeren indien men rekening houdt met bepaalde aanbevelingen.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Brandgedrag van platte daken

We geven in dit artikel een antwoord op vaak gestelde vragen over het brandgedrag van daken. Deze antwoorden zijn stuk voor stuk gebaseerd op de geldende Europese normalisatie terzake en op de recent aangebrachte aanpassingen aan onze nationale reglementering voor nieuwbouw (deze aanpassingen zijn hoofdzakelijk opgenomen in het Koninklijk besluit Basisnormen inzake brandpreventie).
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Dakvensters? Nooit zonder isolatiekader!

Bij de ‘thermische isolatie van dakvensters’ denken we spontaan aan de prestaties van het raamprofiel, de tussenlaag en de beglazing. Toch vormt ook de continuïteit tussen de thermische dakvlakisolatie en het vensterelement zelf een niet te verwaarlozen detail.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Plaatsing van gevelbekledingen uit andere materialen dan hout

De toepassing van een gevelbekleding zorgt niet alleen voor een verfraaiing van de buitenwand, maar kan ook de ideale gelegenheid vormen om de thermische prestaties van de gevel te verhogen. Terwijl de TV 243 de correcte opvatting en uitvoering van gevelbekledingen op basis van houtachtige materialen bespreekt, bestaan er vooralsnog geen gelijkaardige richtlijnen voor andere gevelmaterialen (bv. vezelcementplaten, platen op basis van basalt en pvc-platen). Het WTCB startte daarom op vraag van het TC Schrijnwerk met de opstelling van een leidraad over dit onderwerp.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Messing medeverantwoordelijk voor de corrosie van verzinkt stalen leidingen

Het is al langer bekend dat koperen buizen die zich stroomopwaarts van verzinkt stalen buizen bevinden in een sanitaire installatie, de corrosie van deze laatste kunnen bespoedigen. Nu blijkt dit ook het geval te zijn voor messing leidingonderdelen.
Lees meer

TC Steen en marmer

Kleurmetingen op afwerkingsmaterialen

Een vijfde van alle adviezen die het afgelopen jaar verstrekt werden door de afdeling Technisch advies, had te maken met het uitzicht van afwerkingsmaterialen. Om de kleur te beoordelen als belangrijk onderdeel van het uitzicht en uitsluitsel te geven bij discussies, kan men ervoor kiezen om een kleurmeter in te zetten. De metingen van dit toestel stemmen echter niet altijd overeen met de visuele waarnemingen ter plaatse. Dit artikel verklaart de reden hiervoor en behandelt enkele belangrijke aspecten in verband met kleurmetingen.
Lees meer

TC Glaswerken

Vervorming van isolerende beglazingen

Men zegt vaak van dubbele of drievoudige isolerende beglazingen dat ze ‘leven’ omdat ze kunnen vervormen onder invloed van temperatuurschommelingen en variaties in atmosferische druk. Deze concave of convexe vervormingen zorgen niet alleen voor een vertekening van de weerkaatste beelden, maar tevens voor een belasting van de afdichtingsvoegen van de afstandhouders. Dit artikel haalt kort de oorzaken van beide fenomenen aan en geeft aan wat al dan niet aanvaardbaar is.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten voor tegelzetters

Uit de ervaringen van de ingenieurs van de afdeling Technisch advies weten we dat de opdrachtgevers bij de oplevering van een betegeling de meeste aandacht schenken aan zichtbare technische aspecten zoals de vlakheid, de niveauverschillen tussen de tegels, het uitzicht en de zuiverheid. De aannemer van de tegelwerken heeft er met andere woorden alle baat bij om de uitvoeringsaspecten uit de TV 237 te respecteren. Dit artikel gaat dieper in op de onzichtbare aspecten die eveneens bijdragen tot het realiseren van een kwaliteitsvol eindresultaat.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Verlijming van textiele vloerbekledingen

Er is een Technische Voorlichting in aanmaak over de uitvoering van textiele vloerbekledingen. Sinds 2013 krijgt u hiervan regelmatig enkele voorproefjes. Zo verscheen er vorig jaar een artikel over de lijmen die gebruikt worden voor textiele vloerbekledingen. Dit artikel bouwt hierop verder en geeft meer informatie over de verlijmingstechniek.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water: evolutie van de normalisatie

De installateurs van centrale-verwarmingsinstallaties, architecten en studiebureaus maken dikwijls gebruik van de Belgische normen voor centrale verwarming. Doordat er regelmatig Europese normen verschijnen en bepaalde Belgische normen herzien worden door het Bureau voor normalisatie (NBN), is het geen overbodige luxe om regelmatig een stand van zaken op te maken.
Lees meer

TC Hygrothermie

Zijn in situ-metingen van de U-waarde betrouwbaar?

Met de methode van de warmtestroommeter kan de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de wanden van een gebouw in situ gemeten worden. Men moet bij de toepassing van deze methode wel rekening houden met de voorwaarden die opgesomd worden in de recent herziene norm ISO 9869-1.
Lees meer

TC Beheer

Algemene kosten terugverdienen

Ondernemers voelen vaak wel het belang van de algemene kosten aan, maar weten niet altijd goed hoe ze deze in kaart kunnen brengen, kunnen opvolgen en terugverdienen met hun projecten. Gelukkig staan de medewerkers van de afdeling Beheer voor hen klaar met een passend antwoord op alle vragen. Zo hopen ze hen met dit artikel alvast in de juiste richting te sturen.
Lees meer

OCBC Octrooicel

Y-classificatie voor het opsporen van nieuwe duurzame technologieën

Naar aanleiding van het groeiende bewustzijn over de gevaren van de klimaatverandering worden er, zowel door bedrijven als door onderzoeksinstellingen, steeds meer technologieën ontwikkeld die de CO2-uitstoot van onze maatschappij kunnen helpen verlagen. Om al deze duurzame technologieën sneller en eenvoudiger te kunnen opzoeken in de nieuwe classificatiestructuur voor octrooien, het Cooperative Patent Classification System (CPC), werd hiervoor een speciale Y-sectie gecreëerd.
Lees meer