Track and trace- en tijdregistratiesystemen voor de bouwsector

Schematische voorstelling van de werking van een 'track and trace'-systeem
Track and trace- en tijdregistratiesys-temen hebben al enkele jaren hun intre-de gedaan in de bouwsector. Uit navraag bij talrijke bouwbedrijven blijkt dat deze systemen aanzienlijke voordelen en besparingen kunnen opleveren en dit, zelfs voor zeer kleine bedrijven. Toch blijken vele bouwbedrijven zich hier nog onvoldoende van bewust te zijn.

1. Informatie en controle

Typisch voor de bouwsector is dat de werknemers vaak op verschillende locaties actief zijn. Hierdoor heeft de werkgever slechts weinig inzicht in en controle over:
 • de plaats waar zijn personeel en materieel zich precies bevinden
 • de gebruikte routes en de afgelegde kilometers
 • het tijdstip van aankomst/vertrek op de werf/bij de klant
 • het aantal gepresteerde uren op de werf/bij de klant
 • de uitgevoerde activiteiten
 • het rijgedrag van zijn personeel …
Ook voor het personeel dat vanop een vaste locatie werkt (bv. in een productieatelier of op kantoor), kan er onduidelijkheid bestaan over hun exacte tijdsbesteding.

Dit is nochtans belangrijk voor de opvolging van het aantal gepresteerde uren, voor het bijstellen van de rendementen, voor de correcte uitbetaling van de lonen en vergoedingen, voor de juiste facturatie aan de klanten enzovoorts.

Track and trace- en tijdregistratiesystemen kunnen in deze context een oplossing bieden.

2. De systemen

2.1. Werking van een track and trace-systeem

Via een track and trace-systeem kan men voertuigen, mensen en materieel opsporen en volgen.

Hiervoor wordt er een zogenoemde black box in het voertuig of op het materieel geïnstalleerd. Deze black box stuurt via een gsm-netwerk informatie over de positie, de snelheid, de rijrichting, de kilometerstand, het aantal draaiuren of de contactstand naar een webservice (¹). De black box wordt meestal gevoed door de batterij van het voertuig of het materieel. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals op een trailer, kan de black box via een autonome batterij werken. Men kan er eveneens voor opteren om de gegevensuitwisseling te laten verlopen via een smartphone.

2.2. Werking van een tijdregistratiesysteem

Een tijdregistratiesysteem (soms ook aangeduid als een jobregistratiesysteem) heeft als oogmerk om de activiteiten van de werknemers en de tijdsbesteding per activiteit te registreren.

In het algemeen worden hierbij de drie volgende zaken opgetekend:
 • de identiteit van de werknemer
 • het project of de uitgevoerde activiteit (type-taken)
 • het begin- en eindtijdstip van de activiteit.
De registratie kan op verschillende manieren gebeuren:
 • met een persoonsgebonden badge (bv. voor de identificatie)
 • door het scannen van barcodes met een vaste/mobiele scanner
 • via apps op een smartphone/tablet
 • via een klavier (bv. op een touchscreen) …
In de praktijk zijn beide voornoemde systemen nauw met elkaar verweven.

3. Nut van track and trace- en tijdregistratiesystemen

Dankzij een track and trace- en tijdregistratiesysteem kan men een beter inzicht krijgen in en meer controle krijgen over een hele reeks gegevens. Zo hebben steekproeven aangetoond dat het aantal geregistreerde werkuren vaak daalde na de invoering van deze digitale systemen. Ook het risico op fouten bij het noteren, afronden en overnemen van gegevens wordt hierdoor een stuk kleiner. De juistheid van de gegevens en de snelheid waarmee men hierover kan beschikken worden door de meeste bouwbedrijven als grote voordelen ervaren.

4. Aanwezigheidsregistratie op grote werven en andere wettelijke verplichtingen

Track and trace- en tijdregistratiesystemen kunnen een hulpmiddel vormen bij een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de berekening van de verplaatsingsvergoedingen, de berekening van de mobiliteits-premies en de aanwezigheidsregistratie op grote werven. Dit neemt niet weg dat er in deze context ook nog een aantal vragen blijven bestaan, met name omtrent de bevestigingsmodaliteiten, de registratie van de onderaannemers ...

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de adviseurs van de afdeling Beheer, kwaliteit en informatietechnieken van het WTCB (gebe@bbri.be) en op de projectwebsite www.Triple-T.be.

B. Coemans, ing., hoofdadviseur, afdeling Beheer, kwaliteit en informatietechnieken, WTCB
O. Sabbe, ing., adjunct-departementshoofd, departement Communicatie en beheer, WTCB

(¹) Uitzonderlijk kunnen er ook andere gegevens geregistreerd worden, zoals de kracht op een krukas, het brandstofverbruik …