WTCB-Contact nr. 43 (3-2014)

pdf WTCB-Contact nr. 43 (3-2014)

Actualiteit - Evenementen

De bouwprofessionelen tegemoet

Nu het wereldkampioenschap voetbal ten einde is en iedereen volop kunnen genieten heeft van de zomervakantie om zijn batterijen weer op te laden, staan we vol enthousiasme en overtuiging klaar om de laatste rechte lijn op weg naar 2015 in te slaan.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Hoe kan men de thermischeopslagcapaciteit van gebouwen verhogen?

In dit artikel bespreken we in het kort de methoden die aangewend kunnen worden om de thermische-opslagcapaciteit van gebouwen te verhogen. Door het overschot aan thermische energie tijdelijk te bufferen en later te gebruiken wanneer er behoefte aan is, kan men het energieverbruik om gebouwen te koelen en te verwarmen immers drastisch beperken.
Lees meer

Vorstschade aan betonnen buitenverhardingen: rol van de cementsoort

Volgens CONREPNET (Thematic network on performance-based rehabilitation of reinforced concrete structures) is vorstschade (zie afbeelding) na wapeningscorrosie de tweede meest voorkomende vorm van betonschade in Europa. Vooral in onze contreien, waar de temperatuur tijdens de winterperiode sterk kan schommelen rond het vriespunt, is de vorstweerstand van beton een belangrijke eigenschap.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming & TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken

Gipsblokken worden omwille van hun eenvoudige verwerkbaarheid vaak ingezet voor het optrekken van niet-dragende binnenwanden in gebouwen (zie afbeelding 1). Dankzij hun tand- en groefverbinding kunnen deze blokken vrij strak uitgelijnd worden, wat niet alleen de plaatsing vereenvoudigt, maar ook resulteert in een wand die – zonder het aanbrengen van een traditionele binnenbepleistering (waardoor de hoeveelheid bouwvocht vermindert) – voldoende vlak en glad gemaakt kan worden om een verdere afwerking toe te laten. Dit neemt niet weg dat de afdeling Technisch advies soms toch geconfronteerd wordt met situaties waarbij de opdrachtgever niet tevreden is over de afwerking van de binnenwanden. In voorkomend geval dient nagegaan te worden of de uitvoering weldegelijk beantwoordt aan de gangbare toleranties.
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden

Op daken wordt men in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel soms geconfronteerd met bruine vlekvorming (zie afbeelding 1). In dit artikel trachten we eerst te verklaren hoe dit fenomeen kan ontstaan en wordt vervolgens aangegeven hoe men het kan vermijden.
Lees meer

TC Glaswerken

Nieuwe rekenmodellen voor isolerende beglazing

De NBN S 23-002 (addendum 1) is de huidige referentienorm voor de berekening van glas en dateert van 2007. In de recentelijk goedgekeurde Europese ontwerpnorm prEN 16612 worden er een aantal nieuwe rekenmodellen voor op vier zijden opgelegde beglazingen en gelaagd glas voorgesteld. De Belgische glassector achtte het eveneens noodzakelijk om een nationale bijlage (ANB) ter aanvulling van de Europese norm en het WTCB-Rapport nr. 11 op te stellen.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Lichtkoepels en lichtstraten: bouwproducten

Om ten volle gebruik te kunnen maken van het daglicht of de ventilatiepunten of, eenvoudigweg, om toegang te krijgen tot het dak, is het noodzakelijk om platte daken van openingen te voorzien. Men kan verschillende types openingen onderscheiden: punctuele of doorlopende openingen (ook respectievelijk aangeduid als lichtkoepels en lichtstraten), rookgasafvoervoorzieningen ... Lichtkoepels, lichtstraten en andere dakdetails zijn bouwproducten waarvoor de prestatieverklaring naargelang van het type dient te gebeuren in overeenstemming met de CE-markering. Er bestaan bijgevolg diverse productnormen en technische goedkeuringsleidraden. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende karakteristieken die aan bod komen in deze referentiedocumenten.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Zijn parket en vloerverwarming verenigbaar?

Hout is een hygroscopisch materiaal dat zich aanpast aan de hygrothermische voorwaarden van zijn omgeving (met name de relatieve vochtigheid) en dat ook onderhevig is aan dimensionale veranderingen. Een extreme en snel veranderende relatieve vochtigheid en temperatuur zal dan ook een negatieve invloed hebben op de houten vloerbedekking (bewegingen, vervorming, scheurvorming). Om deze fenomenen te beperken, is het aanbevolen om een gunstig binnenklimaat te waarborgen en dit zowel vóór, tijdens als na de plaatsing van het parket.
Lees meer

TC Steen en marmer & TC Harde muur- en vloerbekledingen

Plaatsing van buitenvloeren op tegeldragers: voor- en nadelen

Op initiatief van de Technische Comités Steen en marmer en Harde muur- en vloerbekledingen heeft het WTCB een werkgroep in het leven geroepen die zich toelegt op de voorbereiding van een Technische Voorlichting over buitenterrassen op de volle grond. Dit artikel heeft tot doel om één van de plaatsingstechnieken die weerhouden kunnen worden in de context van buitenvloeren in de kijker te stellen: de plaatsing op tegeldragers.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

De TV 249, een nieuwe TV in verband met schilderwerken

De TV 159 heeft meer dan 25 jaar lang hét referentiedocument voor schilderwerken van gebouwen gevormd. Door de beschikbaarheid van nieuwe afwerkingsproducten, de evolutie van de applicatietechnieken en de beperkingen, opgelegd door de nieuwe milieureglementeringen, was dit document echter aan een update toe. Na jaren van overleg met en informatie-inwinning bij de professionelen uit de sector, is de herziene versie van dit document, de TV 249, eindelijk van de persen gerold.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Hybride warmtegeneratoren: betere prestaties door het combineren van de voordelen van de warmtepomp en de gasketel

Het combineren van een lucht-waterwarmtepomp met een gasketel is een techniek die tegenwoordig volop in de belangstelling staat. Door deze manier van werken kan men bij de warmteproductie immers op elk ogenblik kiezen voor de meest geschikte generator op het gebied van verbruikskost of energie-efficiëntie. De energieprestaties van deze hybride generatoren zijn afhankelijk van het afgiftesysteem, het ontwerp, de regeling en de specifieke kenmerken van de warmtepomp en de verbrandingsketel.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

De kwaliteit van hemelwater

Zoals reeds aangehaald werd in WTCB-Contact nr. 41 wordt het gebruik van hemelwater voor niet-hygiënische toepassingen zoals de was, schoonmaak, tuin en toiletspoeling aangemoedigd. Voor dit hemelwater zijn er echter nog geen officiële kwaliteitseisen voorhanden. In dit artikel wordt nagegaan of hemelwater kan voldoen aan de eisen die gelden voor een aantal andere watertypes.
Lees meer

TC Akoestiek

Nieuw ruwbouwconcept met akoestische voorzetwanden

Sinds de verschijning van de akoestische norm voor de woningbouw NBN S 01-400-1 (2008) legt het WTCB zich toe op het ontwikkelen van bouwrichtlijnen die beantwoorden aan de hierin gestelde eisen. Zo werden er intussen reeds een aantal ruwbouwconcepten voor appartementen met doorlopende en onderbroken vloerplaten voorgesteld (zie WTCB-Dossier 2012/2.18), waarin onder meer aanbevolen wordt om voor de verticale wanden tussen appartementen gebruik te maken van massieve ontdubbelde scheidingswanden. In voorliggend artikel laten we zien dat ook scheidingswanden met lichte voorzetwanden een doeltreffende oplossing kunnen bieden en dit, zowel voor appartementen als voor rijwoningen.
Lees meer

TC Hygrothermie

Textiele zonneweringen: zien zonder gezien te worden

Hoewel de optische karakterisering van textiele zonneweringen intussen reeds goed beheerst wordt, is het nog al te vaak onmogelijk een link te leggen tussen onze waarneming en de eigenschappen die beschreven staan in de normen (zie WTCB-Dossier 2010/4.16). In dit artikel wordt dieper ingegaan op een belangrijke eigenschap in de context van visueel comfort: het doorzicht. Zo wordt er een beschrijving gegeven van de parameters die overdag van belang zijn voor het doorzicht van binnen naar buiten toe en die 's nachts van belang zijn voor het doorzicht van buiten naar binnen toe. Verder wordt er voor het doorzicht overdag een classificatie gemaakt van de prestaties van textieldoeken.
Lees meer

TC Beheer

Track and trace- en tijdregistratiesystemen voor de bouwsector

Track and trace- en tijdregistratiesys-temen hebben al enkele jaren hun intre-de gedaan in de bouwsector. Uit navraag bij talrijke bouwbedrijven blijkt dat deze systemen aanzienlijke voordelen en besparingen kunnen opleveren en dit, zelfs voor zeer kleine bedrijven. Toch blijken vele bouwbedrijven zich hier nog onvoldoende van bewust te zijn.
Lees meer