WTCB-Contact nr. 42 (2-2014)

pdf WTCB-Contact nr. 42 (2-2014)

Actualiteit - Evenementen

Samen bouwen aan de toekomst van de sector

De bouwsector heeft de laatste jaren een aantal belangrijke evoluties ondergaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het WTCB zichzelf tot taak gesteld heeft om de sector hierin bij te staan. Het Centrum stippelde bijgevolg een koers uit waarin de voornaamste pijlers uit de werkplannen van de Technische Comités opgenomen zijn. Deze collectieve aanpak, in samenspraak met de overheid en de beroepsorganisaties, vormt de drijfveer achter de activiteiten van het Centrum en legt de prioriteiten voor de volgende jaren vast.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

CCTB 2022: het nieuwe Waalse typebestek

Het nieuwe typebestek CCTB 2022 is in Wallonië aan het uitgroeien tot dé referentie voor openbare aanbestedingen. Het gaat hier om een uniek referentiedocument dat het leven van de aannemers sterk zou moeten vergemakkelijken en dat resulteert uit een nauwe samenwerking tussen de private en de openbare sector.
Lees meer

Voordelen van innovatieve betonsoorten op de bouwplaats

Het gebruik van innovatieve betonsoorten zoals zelfverdichtend en vezelversterkt beton blijft op de huidige Belgische bouwplaatsen vooralsnog eerder beperkt. Dergelijke betonsoorten kunnen nochtans tal van voordelen bieden, voor zover ze correct voorgeschreven en uitgevoerd worden. In dit artikel zullen we aan de hand van een lopend bouwproject trachten aan te tonen waar deze gunstige invloeden zich het sterkst kunnen laten gevoelen.
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen in hellende daken

Het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen op hellende daken is in ons land intussen een courante praktijk geworden. Daar waar de thermische installaties voor warmwaterproductie doorgaans een beperkte omvang hebben en vaak in het dak ingebouwd worden, zijn de fotovoltaïsche installaties voor elektriciteitsproductie gewoonlijk groter en worden ze in de regel bovenop de dakbedekking gemonteerd. In het WTCB-Dossier 2012/2.5 werden de belangrijkste montagetechnieken voor hellende daken beschreven. Hoewel deze techniek in België slechts zelden toegepast wordt, is het ook mogelijk om fotovol-taïsche panelen in het dak te integreren. In dit artikel gaan we na welke gevolgen deze keuze met zich meebrengt.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Cementgebonden afschotlagen op platte daken

In de TV 215 wordt aangeraden om bij platte daken steeds een afschot van minstens 2 % te voorzien teneinde de normale afwatering naar de afvoerpunten te waarborgen en belangrijke plasvorming te vermijden (zie hieromtrent ook het artikel 'Waterstagnaties op platte daken' uit WTCB-Dossier 2013/4.7). In voornoemde TV worden verschillende mogelijkheden beschreven om dit afschot te realiseren. In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op cementgebonden afschotlagen.
Lees meer

TC Glaswerken

De energieprestaties van glasfolies

De laatste jaren kreeg het WTCB regelmatig vragen over de werkelijke energieprestaties van op de beglazing verkleefde folies. Laten ze toe om het oververhittingsrisico in het gebouw te beperken? Kunnen ze zorgen voor een verbetering van de warmte- isolatiecoëfficiënt van de beglazing? Wat mag men er echt van verwachten? Dit artikel tracht deze vragen te beantwoorden.
Lees meer

TC Schrijnwerk

Een blik op houten vensters met hoge energieprestaties

De Europese Lidstaten hebben het ambitieuze plan opgevat om de uitstoot van broeikasgassen en ons energieverbruik tegen 2020 drastisch te verminderen. Om dit doel te bereiken, zijn de Gewesten hun eisen gestaag aan het verstrengen en trachten de fabrikanten en aannemers om de thermische prestaties van hun bouwproducten en gebouwen alsmaar te verbeteren. De vensters zijn vaak verantwoordelijk voor het belangrijkste aandeel in de warmteverliezen van het gebouw en dit aandeel gaat bovendien in stijgende lijn naarmate het globale isolatiepeil van het gebouw toeneemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er de laatste jaren alsmaar meer aandacht uitgaat naar de optimalisering van de thermische prestaties van de vensters.
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Normatieve context voor binnenbepleisteringen

Er bestaan verschillende soorten binnenbepleisteringen. Het lastenboek of de architect geeft steeds aan welk type men dient te gebruiken en geeft eventueel ook de prestaties op waaraan de bepleistering moet voldoen. We maken in dit artikel duidelijk hoe deze informatie geïnterpreteerd moet worden.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen

In de loop van 2014 zal er een nieuw Koninklijk Besluit (KB) verschijnen dat het mogelijk moet maken om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor er dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen.
Lees meer

TC Steen en marmer / TC Harde muur- en vloerbekledingen

Onderhoud van tegelvloeren: aanbevelingen

Hoewel het regelmatige onderhoud van vloeren uit keramiektegels of natuursteen onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker valt, is er in deze context ook een belangrijke rol weggelegd voor de aannemer die de plaatsing uitvoerde. Deze laatste dient zijn klanten namelijk te voorzien van correcte informatie hieromtrent. Dit onderhoud valt buiten het kader van de eigenlijke bouwplaatswerken en wordt tijdens de ontwerpfase bijgevolg maar al te vaak over het hoofd gezien. Het gaat hier nochtans om één van de sleutelfactoren voor de duurzaamheid van de vloer en de klanttevredenheid.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling / TC Hygrothermie

Onderhoud van ventilatiesystemen

Het hoeft geen betoog dat de installatie van een ventilatiesysteem onontbeerlijk is om onze woningen van een voldoende hoge luchtkwaliteit te voorzien. Om de kwaliteit ook na verloop van tijd te kunnen garanderen, zal een regelmatig onderhoud van deze ventilatiesystemen noodzakelijk zijn. Dit artikel geeft een overzicht van de onderhoudsfrequentie en -methoden voor de verschillende mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen in woningen. We geven ten slotte ook meer informatie over de ontwerpaspecten waarmee men rekening moet houden om een later onderhoud te vereenvoudigen.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Wachten op warm water

Het toenemende sanitaire comfort in onze woningen gaat gepaard met strengere eisen vanwege de gebruikers. Deze klagen onder meer over de tijd die nodig is alvorens er 'voldoende' warm water uit de kraan komt. We geven in dit artikel een formule en tabelwaarden op waarmee men benaderend kan nagaan of de leidinglengte toelaat om de vooropgestelde wachttijd te respecteren in een bestaande opstelling.
Lees meer

TC Akoestiek

Innovatieve geprefabriceerde houtskeletbouwsystemen voor appartementsgebouwen

Om bij rijwoningen en appartementsgebouwen met een licht houten skelet de akoestische prestaties van hun zware tegenhangers te evenaren, zijn er nieuwe houtskeletbouwconcepten vereist. Het probleem bij traditionele hout-skeletconstructies ligt vooral in het laagfrequente gebied tussen de 50 en de 160 Hz, waarin de loopgeluiden, de beats van muziek en bepaalde televisiegeluiden (bv. explosies in films) zich situeren. Via de door het IWT gesubsidieerde projecten 'AH+' en 'DO-IT Houtbouw' werd er in dit domein een doorbraak bereikt onder de vorm van een innovatieve muur- en vloerconstructie met zeer hoge lucht- en contactgeluidsisolatieprestaties.
Lees meer

TC Beheer

BIM: samenwerken is de boodschap

ICT is een onmisbaar hulpmiddel geworden in het bouwproces. Het werken met een Bouw Informatie Model (BIM) (*) gaat nog een stap verder en heeft als oogmerk om te komen tot een integrale aanpak van alle projectgerelateerde informatie. Dit vergt een andere, meer objectgerichte werkwijze, waarbij de uitkomst positief is voor de gehele bouwketen.
Lees meer