WTCB-Contact nr. 40 (4-2013)

pdf WTCB-Contact nr. 40 (4-2013)

Actualiteit - Evenementen

Het WTCB kijkt resoluut naar de toekomst

Niemand twijfelt eraan dat de bouwsector constant in beweging is en dat hij de laatste jaren belangrijke transformaties moest ondergaan. Zo maakte de sector onder meer maatschappelijke veranderingen door die de CO2-uitstoot naar de atmosfeer moeten doen dalen en onze gebouwen steeds performanter moeten maken. Het WTCB neemt zijn rol in dit alles ter harte en wil samen met alle actoren de toekomst van de sector in handen nemen. Het Centrum stippelde daarom de koers uit die het de komende jaren wil volgen. Een koers die bepaald werd door de werkplannen van zijn Technische Comités. Deze doelstellingen worden uitgebreid toegelicht in het visierapport 'Op koers voor 2015' dat u kan downloaden op onze website.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Realisatie van diepwanden

De WTCB-werkgroep Beschoeiingen beëindigde onlangs de opstelling van twee nieuwe uitvoeringsfiches over de realisatie van damwanden en diepwanden. Deze werkgroep begeleidt een lopend prenormatief onderzoeksproject rond beschoeiings- en onderschoeiingstechnieken dat gesubsidieerd wordt door het NBN en de FOD Economie. We gaan in dit artikel dieper in op de uitvoering van diepwanden.
Lees meer

Simulaties ten dienste van energie en innovatie

Het SIMBA-project wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Waals gewest en verenigt partners uit onderzoekscentra (Cenaero, WTCB) en universiteiten (ULg, UCL) die zich bezighouden met de multifysische gebouwsimulatie. Tijdens dit project trachten de partners na te gaan of de bouwsector gebaat zou zijn met de technologieoverdracht uit geavanceerde simulaties die ontwikkeld werden voor de aeronautica (bv. m.b.t. luchtstromingen of warmteoverdracht).
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Manipulatie van kristallijne fotovoltaïsche panelen

Hoewel deze panelen er robuust uitzien met hun metalen frame en geharde glasplaat, behuizen ze zeer kwetsbare cellen. Deze kunnen scheuren naar aanleiding van schokken of vervormingen zonder dat het paneel uiterlijke schade vertoont. Deze schade draagt bij tot een vermindering van de levensduur en een verlaging van het prestatievermogen. Aangezien deze panelen een veronderstelde levensduur van 20 jaar hebben, is het essentieel om de nodige voorzorgen te treffen bij hun hantering tijdens de opslag, het transport, de montage en het onderhoud.
Lees meer

TC Glaswerken

Plaatsing van glazen borstweringen: ingeklemde borstweringen

Er is momenteel een nieuwe TV in voorbereiding die het vervolg vormt op de TV 242 over bijzondere bouwwerken uit glas. Een van de hoofdstukken zal handelen over (gedeeltelijk of volledig) glazen borstweringen voor gebouwen. Hierin zullen voorschriften aangereikt worden voor het ontwerp, de dimensionering en de uitvoering van deze bouwelementen. Dit artikel bouwt verder op het artikel 'Borstweringen van gebouwen' (WTCB-Dossiers 2011/4.9) en geeft meer informatie over de plaatsing van ingeklemde glazen borstweringen.
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Binnenbepleisteringen en luchtdichtheid

Dit artikel geeft een korte beschrijving van de rol die de binnen-bepleistering speelt in de luchtdichtheid van massieve gebouwen en haalt de bouwkundige oplossingen aan die totnogtoe ontwikkeld werden om de luchtdichtheid te optimaliseren. We leggen hierbij de nadruk op de verbindingen tussen een gipsbepleistering en de andere gebouwonderdelen.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Waterstagnaties op platte daken

Een plat dak kan van nature gevoelig zijn voor waterstagnaties. Om dit fenomeen te beperken, is het raadzaam om op elk punt van het dak voldoende helling te voorzien: 2 % in het dakvlak en 1 % in de goten. Een zekere waterstagnatie is echter onvermijdelijk en vormt volgens de Technische Voorlichting 215 geen afdoende reden om voorbehoud te maken bij de oplevering van de werken. Dit artikel gaat dieper in op dit fenomeen.
Lees meer

TC Steen en marmer

Vlekwerende behandelingen voor natuursteen

Hoewel vrijwel alle steentoepassingen in gebouwen te maken kunnen krijgen met accidentele vlekvorming, zijn het vooral de werkbladen en vloerbedekkingen die er het meeste onder lijden. Om te beantwoorden aan de vragen uit de sector, werden talrijke 'vlekwerende' producten ontwikkeld. Tot voor kort bestond er echter geen gestandaardiseerde procedure voor de objectieve beoordeling van de doeltreffendheid van deze producten op verschillende natuursteensoorten. De norm NBN EN 16301 brengt hier verandering in.
Lees meer

TC Schrijnwerken & TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Beoordeling van de compatibiliteit van verven en kitten

De aanbrenging van een verf op een kit leidt soms tot kleurveranderingen, onthechtingen of scheurvorming en vormt een vaak terugkerende bron van problemen voor de schilder. Dit artikel geeft de resultaten weer van compatibiliteitsproeven die uitgevoerd werden op dertien kitten en drie verfsoorten die representatief zijn voor de huidige markt. De bevindingen bevestigen de moeilijkheden waar de aannemers mee kampen en geven een idee van de te overbruggen obstakels om tot een goed resultaat te komen.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Gespoten poly-urethaanschuim als vloerisolatie

Het gebruik van in situ gespoten polyurethaanschuim (PUR) als thermische vloerisolatie is een vaak toegepaste techniek. In dit artikel volgt een beknopte beschrijving van het referentie- en kwaliteitskader voor deze werkwijze.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Dimensionering van expansievaten. Herziening van de norm NBN EN 12828

Begin 2013 heeft het Bureau voor Normalisatie een nieuwe versie van de norm NBN EN 12828 voor het ontwerp van verwarmingssystemen met water in gebouwen gepubliceerd. Deze herziening annuleert en vervangt de vorige versie die dateerde van 2003. De doorgevoerde wijzigingen hebben onder meer betrekking op de dimensioneringsmethode voor expansievaten met een variabele druk. Het gaat hier echter niet om fundamentele wijzigingen, zodat de methode die beschreven werd in WTCB-Rapport 14 en de WTCB-Contact 2010/2 verder gebruikt kan worden, mits een aantal kleine aanpassingen die we in dit artikel in detail zullen bespreken.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Collectieve rookgasafvoerkanalen met natuurlijke trek

Om plaats te besparen, worden de warmtegeneratoren in appartementsgebouwen vaak aangesloten op een collectief rookgasafvoerkanaal. Geïntegreerde systemen (bv. CLV-systemen (*)) vormen momenteel de referentiestandaard. Deze zijn opgebouwd uit condensatiedichte apparaten die aangesloten zijn op een kanaal waarvan het ontwerp en de dimensionering specifiek afgestemd werden op het aantal en het type toestellen. Vroeger gebruikte men kanalen met natuurlijke trek die minder betrouwbaar waren en waarop geen moderne apparaten mogen aangesloten worden. Deze kunnen echter een probleem vormen bij de vervanging van de warmtegeneratoren.
Lees meer

TC Hygrothermie

Passief en duurzaam bouwen: het model-project Ecoffice

In het kader van het onderzoeksproject BTP1000 (2010-2013), dat gefinancierd werd door het Waals Gewest, werd een tertiair modelgebouw ontworpen en opgericht volgens de passiefstandaard en dit alles voor een prijs die vergelijkbaar is met deze van een klassiek kantoorgebouw.
Lees meer

TC Akoestiek

Luchtgeluidsisolatieverbetering met voorzetwanden

In de WTCB-Dossiers 2012/2.18 worden enkele ruwbouwconcepten met ontdubbelde gemene muren voor rijwoningen en appartementen besproken in het licht van de akoestische comforteisen uit de norm NBN S 01-400-1. Men kan ook met massieve gemene muren voldoen aan de eisen voor een normaal en verhoogd akoestisch comfort door deze – en eventueel ook flankerende bouwdelen – te voorzien van akoestische voorzetwanden. Er worden hiervoor momenteel diverse nieuwbouwconcepten ontwikkeld. Omdat akoestische voorzetwanden vaak ook bij renovaties inzetbaar zijn, worden in dit artikel enkele basisprincipes aangereikt voor een correcte toepassing van dergelijke systemen.
Lees meer

TC Beheer

Informatisering van het bedrijfsbeheer in de bouwsector met ERP

De meeste bedrijven maken gebruik van standaardkantoorsoftware (zoals rekenbladen en tekstverwerkers) om hun gegevens te verwerken. Vaak wordt dezelfde informatie meermaals door verschillende diensten geregistreerd. Op een bepaald moment zal er door de groei van de organisatie echter een verzadigingspunt optreden waardoor de gegevens niet langer goed verwerkt kunnen worden (bv. problemen bij het updaten van gegevens die op verschillende plaatsen opgeslagen werden). Dit kan er onder meer toe leiden dat niet alle aanvragen beantwoord worden, dat de nacalculatie niet of slechts steekproefsgewijs gebeurt en dat bijkomende werkzaamheden niet altijd gefactureerd worden. Indien u deze situatie herkent, is uw organisatie misschien ook toe aan een ERP-systeem.
Lees meer