WTCB-Contact nr. 39 (3-2013)

pdf WTCB-Contact nr. 39 (3-2013)

Actualiteit - Evenementen

Octrooien als innovatiestimulans

De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te kunnen concurreren in onze kenniseconomie. Zoals Jan Venstermans, directeur-generaal van het WTCB, duidelijk heeft laten merken tijdens het laatste Bouwforum, wil het Centrum in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen op het vlak van innovatie in de bouw. Zo is het niet alleen de bedoeling om de bestaande innovatiebevorderende processen te vereenvoudigen, maar ook – en vooral – om de rol van katalysator te gaan vervullen. Het WTCB vormt immers een verzamelpunt voor de vakkennis en de hefbomen die nodig zijn voor de ontwikkeling en de praktische implementering van allerhande innovatieve procedés en materialen.
Lees meer

TC Ruwbouw

Ondiepe geothermie

De temperatuur in de kern van de aarde bedraagt zo’n 5.000 °C. Net onder het aardoppervlak wisselt de temperatuur sterk doordat ze beïnvloed wordt door het klimaat. In België heerst er vanaf 18 m diepte een evenwichtstemperatuur van 10 tot 12 °C. Dieper in de aarde neemt de temperatuur toe met 2 à 3 °C per 100 m. Ondanks deze lage temperaturen bevindt zich op deze ‘ondiepte’ niettemin een massa aan thermische energie die zich voortdurend hernieuwt. Deze kan door middel van een warmtepomp ter beschikking gesteld worden om het gebouw op de gewenste temperatuur te verwarmen.
Lees meer

Ultrahogesterktebeton: na het onderzoek ook toepassingen in België?

Het WTCB en de VUB onderzochten de eigenschappen en mogelijkheden van ultrahogesterktebeton (UHSB) en kwamen tot de conclusie dat het een ideaal materiaal is voor de vervaardiging van voorgespannen beton, voor de realisatie van dunne of slanke elementen en voor toepassingen waar duurzaamheid en levensduur belangrijke vereisten zijn. We lichten hierna kort enkele interessante onderzoeksresultaten toe.
Lees meer

Evaluatieprocedure voor injectieproducten tegen opstijgend vocht

Opstijgend grondvocht is een courante oorzaak van vochtproblemen in oude gebouwen. Deze oorzaak moet correct behandeld worden en mag niet verward worden met problemen zoals condensatie, infiltraties of een eenvoudige overbrugging langs de bepleistering van het membraan tegen opstijgend vocht. Een voorafgaande diagnose is met andere woorden onontbeerlijk.
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Vochtproblemen in hellende daken voorkomen

Het risico op inwendige condensatie in hellende daken is in grote mate afhankelijk van de keuze van het onderdak en de lucht- en dampdichtheidsprestaties van de dakopbouw. Dit onderwerp kwam reeds uitgebreid aan bod in de Infofiche nr. 12 uit 2004. Naar aanleiding van een recent onderzoek werd er intussen een nieuwe classificatiemethode voor onderdaken en de luchtdichtheid van geïsoleerde hellende daken ingevoerd. Deze classificatie heeft tot gevolg dat men bij de isolatie van een hellend dak voortaan ook zal moeten zorgen voor de luchtdichte afwerking ervan.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Milieu-impact van platte daken

De opbouwen, samenstellingen en constructiemethoden voor platte daken zijn velerlei. Om een beter inzicht te krijgen in de technische oplossingen die vanuit milieuoogpunt de voorkeur genieten, tracht dit artikel aan de hand van levenscyclusanalyses (LCA) een idee te geven van de milieu-impact van een aantal courant in België gebruikte platte-dakopbouwen.
Lees meer

TC Glaswerken

Hoe kan men doeltreffende beglazingsvoegen verkrijgen?

De afgelopen jaren kregen de ingenieurs van de afdeling Technisch advies veelvuldig vragen voorgelegd omtrent het loskomen en/of de beschadiging van beglazingsvoegen uit kit. Uit het onderzoek van verschillende gevallen is gebleken dat de oorzaken van velerlei aard kunnen zijn. In dit artikel geven we een overzicht van de factoren die een rol kunnen spelen bij dit fenomeen en geven we een aantal aanbevelingen om te komen tot doeltreffende beglazingsvoegen.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Beperking van de brandoverslag via een gordijngevel

De Belgische brandveiligheidsregelgeving legt onder meer maatregelen vast om de brandoverslag tussen compartimenten via de gevel te vermijden of te vertragen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand. De laatste versie van deze regelgeving, die sinds 1 december 2012 van kracht is, leunt dichter aan bij de huidige bouwpraktijk (gordijngevels (1), dubbele geventileerde gevels (2) ...) en geeft hiervoor bijgevolg een aantal nieuwe regels op. In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op het risico op brandoverslag tussen twee bouwlagen via een gordijngevel.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Luchtdichtheid en de gevolgen voor de tegelzetter

De laatste jaren worden constructies steeds vaker verondersteld luchtdicht te zijn. Dit artikel geeft een korte beschrijving van enkele bouwdetails waarop de aannemer-tegelzetter bij de uitvoering van zijn werken dient te letten om aan de gestelde luchtdichtheidseisen te kunnen voldoen.
Lees meer

TC Steen en marmer

Afschilfering en verwering van het oppervlak van kalksteen

Men merkt op de bouwmarkt een groeiende interesse voor het gebruik van natuursteen. Dit is onder meer te danken aan het alsmaar grotere aanbod en de talrijke toepassingsmogelijkheden. Na controle van natuursteenvloeren bij scheerlicht wordt men evenwel vaak geconfronteerd met klachten omtrent afschilferingen van het oppervlak en dit, vooral in geval van kalksteen met een gezoete of gepolijste afwerking. In dit artikel gaan we dieper in op de verwering van het oppervlak en zullen we trachten om het in 1993 verschenen artikel over vloerbedekkingen uit organoclastische kalksteen (*) te actualiseren.
Lees meer

TC Plafonneer- en voegwerken

Kleurverschillen in gevelmetselwerkvoegen

43 % van alle vragen die de afdeling Technisch advies voorgelegd krijgt over de oplevering van gevelmetselwerkvoegen, heeft te maken met de beoordeling van het uitzicht ervan. Deze problematiek treedt zowel op bij ter plaatse aangemaakte als bij vooraf gemengde voegmortels en werd reeds toegelicht in Infofiche 25, het WTCB-Dossier 2010/1.10 en de TV 208. Dit artikel formuleert enkele nuances bij deze documenten en vult deze enigszins aan.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Lijmen voor textiele vloerbekledingen

In afwachting van de publicatie van de toekomstige Technische Voorlichting over de plaatsing van textiele vloerbekledingen, geven we in dit artikel alvast wat meer informatie over de verschillende verlijmingstypes die hiervoor in aanmerking komen. De gebruikte lijm is steeds een emissiearme dispersielijm (bv. met het Emicode-label).
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Balansventilatie: betrouwbaarheid van het rendement en andere EPB-gegevens

De energetische impact van ventilatiesystemen kan doeltreffend beperkt worden door middel van warmterecuperatie. Het is belangrijk dat men zowel bij de keuze van een ventilatiegroep tijdens het ontwerp als bij de berekening van het E- (Brussel en Vlaanderen) of Ew-peil (in Wallonië) in het kader van de EPB-regelgeving kan steunen op een betrouwbare rendementswaarde.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Centrale warmwater-productie in appartementsgebouwen: piekdebieten en dimensionering

Sedert de publicatie van het vorige artikel over het totale koudwaterverbruik (zie WTCB-Dossiers 2012/3.13), spitsten we de aandacht toe op het opmeten van de piekdebieten in sanitaire-warmwaterinstallaties (SWW). Deze debieten zijn immers niet alleen belangrijk voor de dimensionering van de leidingen, maar ook voor de dimensionering van de toestellen voor ogenblikkelijke SWW-productie.
Lees meer

TC Hygrothermie

Uw facturen zijn goud waard ... ook voor uw klanten!

Indien u in een bestaand woongebouw werken uitvoert die de energieprestaties ervan kunnen beïnvloeden, moet u erop toezien dat de gebouweigenaar op uw factuur de juiste gegevens kan terugvinden voor het invullen van het Energieprestatiecertificaat (EPC) van zijn woning en voor het aanvragen van gewestelijke premies. Twee goede redenen dus om uw facturen goed op te stellen.
Lees meer

TC Akoestiek

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen

Recente WTCB-meetcampagnes in eengezinswoningen met een ventilatiesysteem van de types B, C en vooral D bevestigen dat er vaak geluidshinder teweeggebracht wordt door de mechanische luchttoevoer en/of -afvoer. Daar waar de Belgische norm NBN S 01-400-1 in badkamers en keukens omwille van het mechanische ventilatielawaai een maximaal geluidsniveau van 35 dB(A) aanbeveelt, bedraagt deze bovengrens voor slaapkamers en woonkamers respectievelijk slechts 27 en 30 dB(A). Het is dus duidelijk dat er praktijkrichtlijnen voor de ontwerper en de installateur noodzakelijk zijn om deze comforteisen te kunnen respecteren.
Lees meer

TC Beheer

De resourceplanning

De correcte planning van de hulpmiddelen waarover het bouwbedrijf beschikt, draagt bij tot de financiële gezondheid ervan. Zoals we reeds gezien hebben in Infofiche nr. 36 ‘Mogelijke planninghulpmiddelen’, kan planning zowel de vorm aannemen van een projectplanning als van een resourceplanning. Dit artikel en de ermee gepaard gaande Infofiche hebben als oogmerk om een aantal verduidelijkingen aan te reiken omtrent de opstelling en het gebruik van een resourceplanning.
Lees meer