Regenwaterafvoer op groendaken 2006/03.02

Groendaken worden verondersteld een duurzame bouwtechniek te zijn. Zij zouden immers toelaten de stedelijke waterhuishouding te optimaliseren door een vermindering van de in de gemengde riolen geloosde regenwaterhoeveelheid. Voorts wordt beweerd dat de kwaliteit van het water dat van deze daken afgevoerd wordt zo goed is dat het probleemloos kan aangewend worden voor de meeste huishoudelijke toepassingen.
Om deze stellingen te kunnen staven en kwantificeren, voerde het WTCB van juni 2002 tot december 2003 een monitoringcampagne uit op verschillende daktypes :
  • negen groendaken (7 extensieve daken met een substraatdikte van 20 tot 80 mm en 2 intensieve daken met een respectievelijke substraatdikte van 140 en 200 mm)
  • twee traditionele platte daken (waaronder een dak met een naakte afdichting).
Het onderzoek bevestigde dat de door de groendaken afgevoerde waterhoeveelheden kleiner zijn dan bij traditionele platte daken en dat deze afhankelijk zijn van de substraatdikte : de extensieve daken weerhouden op jaarbasis zo'n 30 % van het hemelwater, terwijl deze waarde bij de intensieve daken oploopt tot bijna 50 %. Het vertragende effect van groendaken op de waterafvoer werd eveneens bevestigd. Ook in dit geval speelt de substraatdikte een rol :
  • bij de extensieve daken daalt het piekdebiet tot zo'n 50 % en treedt het bijna 10 minuten later op dan bij traditionele daken
  • bij de intensieve daken daalt het piekdebiet tot nagenoeg 25 % en wordt het meer dan een kwartier uitgesteld.
De monitoringcampagne gaf daarentegen geen uitsluitsel over het feit of men het afvoersysteem van groendaken kleiner mag dimensioneren, lettend op hun vertragende effect op de piekdebieten. Bij verzadiging van het dak zijn laatstgenoemde immers vergelijkbaar met deze van de invallende bui. Ook de positieve invloed van de groendaken op de kwaliteit van het afgevoerde water kon niet bevestigd worden. Op het merendeel ervan stelde men zelfs een toename van de biodegradabele stoffen en van het sulfaat- en kaliumgehalte vast. Bovendien vertoonde het afgevoerde water bij alle onderzochte groendaken een zekere verkleuring, zodat het voor huishoudelijke toepassingen minstens een bijkomende behandeling met een actieve-koolstoffilter moet ondergaan.


Volledig artikel


De Cuyper K., ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technische uitrustingen en Automatisatie', WTCB
Dinne K., ing., laboratoriumhoofd, laboratorium 'Microbiologie', WTCB