Duurzaam grindgebruik in Vlaanderen 2006/02.02

Als gevolg van het Grinddecreet uit 1993 wordt de grindwinning in de provincie Limburg geleidelijk afgebouwd. Men dient dan ook te zoeken naar mogelijke vervangproducten voor het Limburgse maasgrind en maaszand. Het WTCB coördineerde in dit kader een studie in opdracht van het Onderzoekscomité van het Grindfonds.

1. Het Grindfonds

Het Grindfonds werd opgericht ter financiering van de begeleidende maatregelen, getroffen in het kader van het Grinddecreet. Het bestaat uit een overkoepelend Grindcomité en drie subcomités : het Herstructureringscomité, het Sociaal Comité en het Onderzoekscomité. Dit laatste ontwikkelt onderzoeksprogramma's met betrekking tot grindsubstituten, evenals projecten ter ondersteuning van de commercialisering van dergelijke vervangproducten (www.grind-limburg.be). De huidige open oproep tot projectvoorstellen loopt nog tot eind mei 2006.

2. Grindgebruik in Vlaanderen : een stand van zaken

Om een beeld te krijgen van het huidige en het verwachte verbruik van grind en andere granulaten, werd een enquête uitgevoerd bij de grindverwerkende beton- en asfaltbedrijven in Vlaanderen. Deze bracht aan het licht dat :
  • de huidige beschikbaarheid aan maasgrind op de Vlaamse markt jaarlijks nog 2 tot 3 miljoen ton bedraagt
  • ± 69 % van de betonbedrijven nog steeds Limburgs maasgrind en maaszand gebruiken
  • de toepassing van maasgrind en maaszand in de asfaltcentrales beperkt is tot de provincie Limburg
  • de meeste bedrijven vrezen dat het wegvallen van de Limburgse grindwinning zal leiden tot een sterke prijsstijging voor de grondstoffen en de afgewerkte producten en tot een verhoogde druk op het transport.
De toekomst moet uitwijzen wat de gevolgen voor de tewerkstelling zullen zijn.J. Van Dessel, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium "Duurzame Ontwikkeling", WTCB
A. Janssen, dr., onderzoeker, laboratorium "Duurzame Ontwikkeling", WTCB