VAMORAS

Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie
Onderzoeksproject
Met de steun van:

MIP A_VLAIO


In samenwerking met:

VITO OCW Wienerberger Argex Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken De Rycke Port of Antwerp


Startdatum: 01.01.2011
Einddatum: 31.10.2013

Verantwoordelijken :
Julie Piérard , Laura Kupers

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het Vamoras-project beoogt het hergebruik van mechanisch ont-waterde baggerspecie afkomstig uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het gebruik als grondstof of toe-slagstof in de bouwsector.

Doelstellingen

De AMORAS-installatie in Antwerpen verwerkt gebaggerd onderhoudsbaggerspecie uit het Antwerpse havengebied tot filterkoeken. Het Vamoras-project had als doel duurzame toepassingen te vinden voor deze filterkoeken. In kader hiervan onderzocht men de technische en economische haalbaarheid van een aantal innovatieve, hoogwaardige toepassingen voor de filterkoek. Meer concreet onderzocht men de mogelijkheid om de filterkoek te gebruiken als vulstof in beton, als grondstof voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels, als grond- of toeslagstof voor de productie van bakstenen en het gebruik van de filterkoek als grondstof voor (onder)funderingen van wegen.

Resultaten en Publicaties

Het WTCB onderzocht samen met de betoncentrale De Rycke Beton de toepasbaarheid van de specie als vulstof in beton. Het WTCB vergeleek de gegevens van het VITO betreffende de fysische en chemische eigenschappen van de filterkoek met de grondstofvereisten voor de toepassing. Op basis hiervan werd de filterkoek gedroogd en vermalen om te voldoen aan de eisen van een filler en werden er enkele bijkomende karakterisatieproeven uitgevoerd op de filler. Diverse mortel- (8) en betonmengsels (10) werden uitgetest en vergeleken met de prestaties van een standaardfiller. Zowel de eigenschappen van het verse en verharde mortel/beton alsook de duurzaamheid ervan werd geëvalueerd. Het bleek met name dat, mits droging en vermaling, de filterkoek als filler gebruikt kon worden. De geproduceerde filler is echter geen hoogwaardig alternatief voor bestaande vulstoffen (kalksteenmeel e.a.). Het WTCB onderzocht eveneens samen met Argex NV de mogelijkheid om Vamoras-Argexkorrels (geëxpandeerde kleikorrels waarin 10 % filterkoek verwerkt is) als betongranulaat te verwerken. Betonproeven op vers en verhard beton, evenals duurzaamheidsproeven, toonden aan dat het mogelijk is om deze kleikorrels probleemloos als granulaat voor lichtgewicht beton te gebruiken.

Terug