GABI

Europees netwerk voor ondiepe geothermische energietoepassingen in gebouwen en infrastructuren
Project
Met de steun van:

COST


In samenwerking met:

ULG LUND University Univ Cambridge Southampton Univ. Valencia Univ. Torino Univ EPFL IFSTTAR


Website:
Startdatum: 09.03.2015
Einddatum: 08.03.2019

Verantwoordelijke :
Gust Van Lysebetten

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De toegenomen vraag naar hernieuwbare energiebronnen heeft geleid tot een toenemende toepassing van ondiepe geothermie voor het verwarmen en/of koelen van gebouwen. De integratie van bodemwarmtewisselaars in geotechnische structuren die in contact staan met de ondergrond, zoals funderingen, tunnels en grondkerende wanden, is bijzonder aantrekkelijk omdat op deze manier de kosten van geothermische boringen kunnen uitgespaard worden. Thermisch geactiveerde geotechnische structuren maken bovendien gebruik van een lokale energiebron (de grond) en vereisen daarom geen bijkomende infrastructurele investeringen.
Ook biedt deze technologie mogelijkheden tot meer energie-onafhankelijke gebouwen en lokale energieopwekking, waardoor fossiele brandstoffen steeds meer overbodig worden en pieken in de elektriciteitsvraag kunnen afgezwakt worden, zonder negatieve impact op het leefmilieu.
Ondanks dit alles wordt de toepassing van deze duurzame technologie momenteel vertraagd door de grote internationale heterogeniteit in onderzoek, ontwikkeling en regelgevend kader.

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel is het stimuleren van de toepassing van thermo-actieve geotechnische structuren, ook in landen waar op dit moment de kennis en ervaring ontbreekt. Om dit doel te bereiken biedt het project een platform om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen tussen onderzoeksinstellingen en bouwbedrijven.

Resultaten en Publicaties

Het door dit project gecreëerde netwerk verzekert een open platform voor wetenschappelijke discussie en kennisuitwisseling. Zo wordt er een Europese aanzet gegeven voor het opstellen van codes van goede praktijk, worden inspanningen gedaan om de technologie bekend en vertrouwd te maken bij het grote publiek en wordt er gestreefd naar technologische verbetering en optimalisatie door uitwisseling van kennis.

Deelnemende landen zijn : België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Macedonië, Duitsland, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië

Terug