Omkaderd Thuiswonen

Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Thomas More In-HAM SIRRIS


Website:
Startdatum: 01.10.2012
Einddatum: 31.12.2013

Verantwoordelijke :
Lisa Wastiels

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

“Omkaderd Thuiswonen” zoekt oplossingen om ouderen met een groeiende zorgbehoefte zo zelfstandig mogelijk én zo lang mogelijk kwaliteitsvol in hun eigen vertrouwde huis te laten wonen – en ondersteunt hun naasten en hulpverleners om dit in de praktijk mogelijk te maken

Doelstellingen

Het doel van het project is uit te zoeken welke factoren er precies voor zorgen dat mensen effectief langer thuis kunnen blijven. Op basis van een beter inzicht in de concrete noden van thuiswonende ouderen worden mogelijke oplossingen uitgewerkt en/of aangereikt op het vlak van zorgorganisatie, bouwkundige ingrepen en technologische hulpmiddelen. De diverse actoren (gebruiker, mantelzorger, professionele hulp, vrijwilliger, …) worden intensief betrokken bij het aanbrengen van mogelijke oplossingen, zodat zij een positieve en sturende rol krijgen in het innovatieproces

Resultaten en Publicaties

Tijdens de eerste onderzoeksfase is onderzocht welke sleutelfactoren het meest bepalend zijn voor het langer zelfstandig kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving. Daarbij zijn de belangrijkste onderzoekspistes: de impact van de specifieke eigenheid van de oudere in zijn/haar thuiscontext, de fysieke omgeving (woning) en de sociale omkadering (buurt & mobiliteit). Via een uitgebreide workshopreeks werden de noden van omkaderd thuiswonen in kaart gebracht. Deze noden worden onder meer gebruikt als uitgangspunt voor het opstarten van innovaties, het uitwerken oplossingspistes, het definiëren van actiepunten op vlak van sensibilisering en het aanreiken van inspirerende voorbeelden van zorginnovatie. In een latere fase worden via case-studies en proef-implementaties verschillende oplossingsideeën daadwerkelijk geïmplementeerd.

Terug