KWALI-VENT

Onderzoek naar kwaliteitseisen voor ventilatievoorzieningen
Project
Met de steun van:

Vlaams Energieagentschap


In samenwerking met:

KU Leuven Universiteit Gent INIVE


Startdatum: 05.03.2013
Einddatum: 05.03.2014

Verantwoordelijke :
Paul Van den Bossche

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Op vraag van het VEA voerde een consortium onder leiding van WTCB een studie uit naar een mogelijk draagvlak voor de invoering van kwaliteitseisen voor ventilatievoorzieningen in Vlaanderen. De studie startte met een internationale workshop in maart 2013 waarop specialisten uit diverse landen de problematiek met betrekking tot woningventilatie toelichtten als ook de aanpak en de geboekte resultaten. Nadien werden door de projectpartners aanbevelingen uitgewerkt die in verschillende fasen afgetoetst werden met diverse stakeholders uit het Vlaams Gewest.

Doelstellingen

De ervaring leert dat er effectief in quasi elke nieuwbouw een ventilatiesysteem aanwezig is. Er zijn echter regelmatig klachten of bezorgdheden te horen m.b.t. de correcte uitvoering en/of werking van deze installaties. Ook in andere landen hoort men hierover regelmatig opmerkingen. Onderzoek toont een aantal tekortkomingen aan, zo stellen we vast dat de gerealiseerde debieten bij mechanische ventilatiesystemen vaak niet voldoen aan de gestelde eisen en dat een voldoende onderhoud van de installatie cruciaal is.

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn zullen de Vlaamse EPB-eisen de komende jaren verder verstrengen tot het niveau van bijna-energieneutrale gebouwen ('BEN'). Hierdoor zal er steeds zwaarder worden geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. Om een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren wordt het goed ventileren steeds belangrijker.

Het Vlaams actieplan bijna-energieneutrale gebouwen besteedt specifieke aandacht aan de kwaliteit van ventilatievoorzieningen. De kennis over juiste debieten, systemen, installatie, gebruik… is aanwezig maar wordt nog te veel niet of foutief toegepast. Het optimaal installeren en gebruiken van ventilatiesystemen moet dan ook vanuit het perspectief van een informatie- en kwaliteitskader benaderd worden.

Het is de bedoeling om in functie van de voorbereiding van verdere beleidsacties in uitvoering van het actieplan bijna energieneutrale gebouwen, via deze studie een beter globaal overzicht te bekomen en, rekening houdende met de ontvangen input van de belangrijkste stakeholders, aanbevelingen te formuleren m.b.t. het toekomstige beleid.

Resultaten en Publicaties

Het resultaat van de studie wordt gevormd door een rapport dat volgende aspecten aan bod brengt:
- status en perspectieven in België en verschillende landen
- argumenten pro en contra verschillende kwaliteitsbenaderingen
- vaststellingen over het belang van ventilatie en de noodzaak tot een kwaliteitsverbetering
- voorstellen voor krachtlijnen voor een kwaliteitskader - concrete aanbevelingen: eenduidige prestatiecriteria, professionele opleiding, beschikbaarheid van een prestatieverslag bij oplevering, kwaliteitsbeheer van producten en systemen, behoud van maatschappelijk draagvlak
- bespreking van nog uit te werken denkpistes.

De diverse voorstellen werden op 2 stakeholdersmetingen met de sector besproken en werden verzameld in de conclusies van de studie, gedragen door de sector.

Terug