NA AKOESTIEK

Normen-Antenne Akoestiek
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Maud Géhu , Bart Ingelaere , Debby Wuyts

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De NA Akoestiek is gericht op bedrijven, in het bijzonder KMO’s, die in hun activiteiten binnen de bouwsector geconfronteerd worden met de complexe realiteit van akoestische normen. Het op de voet volgen van de stand van zaken en anticiperen op toekomstige normevoluties kan immers een belangrijk economisch voordeel inhouden voor het bedrijf. De informatieverstrekking vanuit de NA handelt voornamelijk over in-ternationale meet- en voorspellingsmethoden voor de bepaling van akoestische gebouw- en productprestaties (o.a. EN ISO 10140-, EN ISO 717-, EN ISO 16283-, EN 12354-normenreeksen) en nationale normcriteria met betrekking tot het akoestisch comfort in gebouwen (NBN S01-400-normenreeks).

Doelstellingen

Binnen het project NA Akoestiek wordt in de eerste plaats de nodige norm-gerelateerde informatie verworven, voornamelijk door het actief opvolgen van de (bouw)akoestische normevoluties in de desbetreffen-de ISO/CEN normalisatiecomités en werkgroepen. Deze informatie wordt vervolgens aangewend om een sensibilisatie-opdracht te vervul-len en waar nodig technische ondersteuning te bieden aan de KMO binnen de bouwsector. De verscherpte kennis en het verbeterde in-zicht in de akoestische normmaterie die deze dienstverlening beoogt, moet het bedrijf in staat stellen haar aangeboden diensten en/of pro-ducten zo fijn mogelijk af te stellen op de huidige, of beter nog, toe-komstige normcontext.

Resultaten en Publicaties

Met het oog op een doeltreffende informatieverspreiding en sensibili-sering, werd in 2016 vanuit de NA Akoestiek een 30-tal informatieses-sies en seminaries georganiseerd. De klemtoon lag voornamelijk op akoestische nieuwbouwconcepten, geënt op de normatieve comfortcri-teria (NBN S 01-400-normenreeks), akoestisch comfort in houtbouw en thermisch-akoestische renovatietechnieken. Ook de WTCB-dossiers gepubliceerd in 2016 kaderen binnen de actuele normcontext: de toepassing van innovatieve houtbouwmethoden om verhoogd akoestisch comfort te realiseren volgens de geldende normvoorschrif-ten (WTCB Contact 2016/02.15) en richtlijnen voor het reduceren van het lawaai t.g.v. waterafvoerinstallaties (WTCB Contact 2016/03.14). Tot slot werd de informatie op de website NA Akoestiek regelmatig geactualiseerd. Een gloednieuwe versie zal eind 2017 online gaan met het oog op een nog efficiëntere toegang tot de meeste relevante akoestische norminformatie.

Terug