Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


NA GEVELS

Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

SIRRIS


Website:
Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke :
Erik Kinnaert

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Deze Normen-Antenne (NA), opgericht door het WTCB in samenwerking met SIRRIS, heeft betrekking op elektrisch aangedreven en manueel bediende gevelelementen zoals deuren, ramen, poorten, luiken, blinden en zonneweringen.

Aangedreven gevelelementen vallen sinds enkele jaren onder een aantal Europese Richtlijnen (met name de ‘Laagspanningsrichtlijn’, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en de ‘Machinerichtlijn’) waardoor de CE-markering verplicht is.

Sinds de vermelding van een reeks productnormen in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, is nog een bijkomende Richtlijn, de Bouwproducten Verordening (BPV) van toepassing voor de meerderheid van gevelelementen, dit dus niet alleen voor manueel bediende gevelelementen maar ook voor aangedreven deuren en ramen, zonneweringen, rolluiken en poorten. Voor deze producten is de CE-Markering volgens de BPV (voorheen BPR, Bouwproducten Richtlijn) ondertussen ook verplicht.

De NA ‘Manueel bediende en aangedreven gevelelementen’ staat klaar om de bouwprofessionelen bij te staan bij het verwerken van deze grote toevloed aan documenten en om hen te informeren over de normalisatie in dit domein.

Resultaten en Publicaties

In 2014 is de Leidraad ‘CE-markering van luiken en zonweringen’ gepubliceerd. Deze leidraad werd opgesteld door het NA team in samenwerking met Verozo (De Belgische Beroepsvereniging van Rolluiken -en Zonweringproducenten) Deze leidraad werd voorgesteld aan de Belgische sector tijdens de 3 Infoavonden georganiseerd door de NA op 3 locaties in Vlaanderen.
In 2015 wordt in Wallonië dezelfde oefening gedaan.

Tijdens deze infoavonden werd bovendien een uiteenzetting gegeven van de nieuwe productnorm NBN EN 13120:2009+A1 van2014 ‘Binnenzonwering - Prestatie-eisen, inclusief Veiligheid’ en van de gelijktijdige uitgaven van 2 nieuwe proefnormen. Deze normen zullen een essentiële rol spelenvoor fabrikanten en plaatsers van binnen-zonweringen bij het behalen van conformiteit in het kader van de nieuwe Europese normen voor kindveilige zonwering.
In 2015 zijn eveneens op verscheidene plaatsen in Vlaanderen en Wallonië informatiesessies in de vorm van wintercurssusen gehouden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, betrekking hebbende op de recentste normatieve eisen en regelgeving voor het fabriceren, plaatsen en onderhouden van buitenschrijnwerk.

Op het terrein van de inbraakwerendheid van gevelelementen zijn de nieuwe definities voor “bereikbaarheid” (NEN 5087:2013 ) geïntegreerd in het referentiesysteem voor "Inbraakveiligheid" beschikbaar op de NA website van het WTCB. Dit referentiesysteem laat toe, o.a. op basis van het gebruik van checklists, een aanbevolen inbraakwerendheid voor “bereikbare” gevelelementen aan te bevelen en dit voor verschillende gebouwtypes.
Daarenboven werd aan de hand van nieuwe kennis verkregen door het uitvoeren van veelvuldige laboproeven in het kader recente onderzoeken en ontwikkelingen het geactualiseerde typebestek voor inbraakwerende vensters en deuren (RC2) gefinaliseerd in het Nederlands.
Het is gepland om in 2016 het geactualiseerde typebestek naar het Frans te vertalen met de bedoeling het nieuwe type bestek (in het Nederlands en Frans) beschikbaar te stellen voor de gehele sector, zowel in Vlaanderen als Wallonië, via de Normen Antenne website.

Terug