Waar vindt men normen, PTV’s, ATG’s, STS en TV’s… ?
De normen (NBN-, EN- of ISO-normen) worden uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie (www.nbn.be). Een aantal ervan kan – mits een specifieke abonnementsformule – ingekeken worden via onze website www.wtcb.be (rubriek "WTCB-Publicaties en Normen"). We willen er eveneens op wijzen dat de Normen-Antennes (www.normen.be) tot doel hebben om de volledige Belgische bouwsector, en de KMO’s in het bijzonder, op de hoogte te brengen van de verschillende product-, reken- of proefnormen die op nationaal of Europees niveau van kracht of in voorbereiding zijn.

De Prescriptions Techniques/Technische Voorschriften (PTV’s) zijn normatieve documenten die uitgewerkt en uitgegeven worden binnen een aantal door het NBN aangeduide sectorale organismen met het oog op de aflevering van het BENOR-merk voor welbepaalde producttypes. Het gaat hier met name om: Naast de hiervoor vermelde normen en normatieve documenten (PTV’s) worden er in België nog verschillende andere documenten met een normatief karakter gepubliceerd. Denken we hierbij maar even aan de STS’en, de ATG’s en de TV’s.

De Spécifications Techniques/Technische Specificaties (STS’en) zijn beschikbaar bij de FOD ‘Economie, K.M.O., Middenstand en Energie’ en worden ook op initiatief van deze instantie opgesteld. De STS’en beschrijven de manier waarop een product kan voorgeschreven worden naargelang van een welbepaalde toepassing, hoe het gecontroleerd en verwerkt kan worden en hoe de uitvoering ervan beoordeeld kan worden. Ze kunnen eveneens een aantal ontwerpgerelateerde gegevens bevatten.

De Agréments Techniques/Technische Goedkeuringen (ATG’s) en de BUtgb-informatiebladen kunnen verkregen worden bij de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (www.butgb.be). Een Technische Goedkeuring ATG beschrijft een welbepaald bouwproduct van een welbepaalde fabrikant en dit, voor een specifieke toepassing. Ze geven eveneens een overzicht van de technische karakteristieken van het betreffende product. ATG’s worden afgeleverd voor producten waarvoor er (nog) geen productnormen bestaan. Het gaat dus voornamelijk om innovatieve systemen en producten of om producten die uit verschillende componenten opgebouwd zijn.

De Technische Voorlichtingen (TV’s), opgesteld in de schoot van een Technisch Comité, worden uitgegeven door het WTCB (www.wtcb.be, rubriek "WTCB-Publicaties en Normen"). Deze documenten zijn in de regel opgevat als een leidraad voor de goede uitvoering en geven een gedetailleerde beschrijving van een welbepaald domein uit de bouwsector, zoals de plaatsing van beglazingen, de uitvoering van pannendaken, de plaatsing van houten vloerbedekkingen enzovoorts.

Meer informatie: