Wettelijke bepalingen

Copyright en inhoud

Teksten, opmaak, grafische elementen, afbeeldingen, filmfragmenten, broncode en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en zijn de industriële en intellectuele eigendom van het WTCB of diens partners. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door het WTCB.

Aansprakelijkheid

legal Het WTCB heeft deze website opgericht voor de persoonlijke informatie van haar bezoekers. Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op onze website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Het WTCB kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op onze site verstrekte informatie aanvaarden. Deze informatie is :
  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van het WTCB te raadplegen).
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Het WTCB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het WTCB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Links naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen naar of is gekoppeld met andere websites of webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verwijzen naar de site van het WTCB + logo

Het is de gebruiker van de WTCB website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. U dient daarbij gebruik te maken van de richtlijnen en voorwaarden die te vinden zijn op deze pagina.

Uw privacy

Het WTCB hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en rondom het gebruik van haar website. Informatie over bezoeken aan onze website worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden in overeenstemming met de wensen die U zelf terzake aangeeft.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail : webmaster@bbri.be