Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Opstelling van het prestatiebestek voor de sociale woningbouw (ABSW 2003)
Verantwoordelijken : Johan Parthoens

In het kader van een Publiek Private Samenwerking (PPS) werkte het WTCB in 2003, samen met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), een volledig vernieuwd prestatiebestek uit. Dit bestek vermeldt de technische prestaties waaraan de gebouwen en hun samenstellende bouwdelen moeten voldoen. Er wordt met andere woorden een resultaatverbintenis aangegaan. Ter invulling van de technische prestaties werd gebruik gemaakt van de ‘interpretatieve documenten’ van de Europese Bouwproductrichtlijn (BPR) en werd rekening gehouden met de geharmoniseerde technische specificaties. Dit prestatiebestek bevat niet alleen de specificaties en de inschatting van de ‘te verwachten levensduur’, maar beschrijft eveneens hoe de verificatie en de oplevering (voor, tijdens en na de uitvoering) dienen te gebeuren. Het voorleggen van vrijwillige kwaliteitsverklaringen zoals BENOR, ATG, … kan hierbij een bewijs vormen van de overeenstemming met de voorschriften. Uiteraard moeten ook de geharmoniseerde technische specificaties en de overeenkomstige CE-markering ten volle gerespecteerd worden.

Bij de opstelling van dit bestek hebben het WTCB en de VHM zich eveneens gebaseerd op het in 1987 door het WTCB opgestelde prestatiebestek en op de ervaringen die opgedaan werden bij de toepassing ervan in de kijkdorpen van Vlaanderen Bouwt en de projecten van Domus Flandria.

Het nieuwe prestatiebestek kan hier gratis gedownload worden (in pdf-formaat) alsook op de website van de VHM.

Website : Vlaamse Huisvestingsmaatschappij